Tüzükler

  • Sıralama

Emlak Vergine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük

Bina, arsa ve arazinin, vergi değerlerinin takdirinde şehir, kasaba ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek bilgilerle, tarım arazisinin vergi...

Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesi

Özel idare ve belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik etmek maksadiyle (Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı) kurulmuştur. Bu sandık hükmişa...