İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

  • Mevzuat Tarihi31.12.2005
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Usul ve Esaslar; düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde iç kontrol ve ön malî kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar