Yönetmelikler

  • Sıralama

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmı...

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu yönetmelik; kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planlar, performans programları ve faaliyet raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güve...

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar

Bu usul ve esaslar, Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerince tutulan defter, kayıt, belge ve bilgilerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri ve yöntemi ile süresine ilişkin esas ve usullerin belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Sa...

Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodunun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, ödeme hizmetlerinde TR Karekodun üretilmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Pa...

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 810)

Bu Yönetmelik; kapsamında yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, genel bütçe kapsamındaki kamu...

Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Tek Hazine Kurumlar Hesabının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; malî kaynakları karşılığı ilgili kamu idaresince Hazineden alacak kaydedilmek üzere Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kaps...

Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; yılları merkezi yönetim bütçe kanunu veya diğer kanunlar uyarınca, belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ya da projelerin desteklenmesi amacıyla oluşturulan özel hesaplardan yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve...

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle bu Yönetmelik uyarınca başvuran hak sahiplerine, YTM tarafından yapıla...

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında k...

Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Rapor Değerlendirme Kurulunun oluşumu, toplanması, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.