Kamu İhale Kurumuna Başvuruların Nasıl Yapılacağının Değerlendirilmesi

  • Mevzuat Tarihi10.04.2019
  • KurumKamu İhale Kurumu

Bu karar; İhale sürecinde bir hak kaybının olduğuna dair yapılmayan başvurunun, başvuru ehliyetine haiz olmadığına ilişkin kamu ihale kurulu kararıdır.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No: 2019/019

Gündem No: 3

Karar Tarihi: 10.04.2019

Karar No: 2019/UH.IV-453

BAŞVURU SAHİBİ:

Halk Sigorta Anonim Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/75962 İhale Kayıt Numaralı “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı İşyerleri, Satış Mağazaları, Kiralık Depolar ile Motorlu Taşıtların Sigortalanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Daire Başkanlığı tarafından 22.03.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı İşyerleri, Satış Mağazaları, Kiralık Depolar İle Motorlu Taşıtların Sigortalanması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.04.2019 tarih ve 14967 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/370 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik Şartname’de belirtilmiş olan dış depo sigorta bedelleri kendi içinde farklı deprem bölgelerinde bulunması sebebiyle ana bağlı oldukları kombinanın adresi üzerinden deprem bölgesi fiyatlaması yapılması Hazine Müsteşarlığı’nın yayımlamış olduğu İhtiyari   Deprem ve Yanardağ Püskürtmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimatı gereği fiyatlama ile eşleşmediği, sigorta değer tablosunda belirtilen et kombinaları için deprem primi hesabında bu kombinalara bağlı herbir dış depoda yer alan mamul (stok) miktar ve tutarları göz önünde bulundurularak anılan tarife ve talimatlara uygun olarak yapılacak deprem prim fiyatlamasına göre toplam asgari deprem priminin yaklaşık 2.390.000,00 TL olarak hesaplandığı, bu durumun sigortalı lehine haksız prim avantajı sağladığı iddiasına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’da idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurularının, ihale süreci içerisindeki idari işlem veya eylemlerle hakkı muhtel olan aday, istekli ve istekli olabileceklerle sınırlı biçimde öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu haliyle idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

1)      Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olması,

2)      İdarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

Yapılan incelemede başvuru sahibi Halk Sigorta Anonim Şirketi’nin teklifinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve başvuru sahibinin ise kendi teklifinin geçerli olduğu hususunda bir iddiada bulunmadığı, öte yandan başvuru sahibinin iddialarının özetle toplam asgari deprem priminin yaklaşık 2.390.000,00 TL olarak hesaplandığı, bu durumun sigortalı lehine haksız prim avantajı sağladığına ilişkin olduğu, fakat bu aşamada ihalenin geçerli teklif sunmayan başvuru sahibi üzerinde kalma ihtimali bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, idari başvuru yolunun ancak ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya uğrama ihtimalinin bulunduğunu iddia eden ilgilere açık olduğunun hüküm altına alınmış olduğu ve başvuru sahibinin kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı bir iddiasının bulunmadığı, dolayısıyla itirazen şikayet başvurusu uygun bulunsa dahi ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakılması ihtimali bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, dilekçede belirtilen hususlarda başvuru sahibinin başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar