Kamu İhale Kurumuna Yapılan Başvurunun Yerindeliğinin Değerlendirilmesi

  • Mevzuat Tarihi10.04.2019
  • KurumKamu İhale Kurumu

Bu karar; Kamu ihale kurumuna yapılan başvurunun ihalenin iptaline yönelik olmadığından başvurunun reddine ilişkindir.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No: 2019/019

Gündem No: 2

Karar Tarihi: 10.04.2019

Karar No: 2019/UY.IV-452

BAŞVURU SAHİBİ:

Davut İnşaat ve Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/47004 İhale Kayıt Numaralı “Hatay İli Defne İlçesi Değirmenyolu-Yeşilpınar-Bahçeköy Mahalleleri Sulama Tesisi Tamamlama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 26.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hatay İli Defne İlçesi Değirmenyolu-Yeşilpınar-Bahçeköy Mahalleleri Sulama Tesisi Tamamlama” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 01.04.2019 tarih ve 14130 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/346 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; idareye yapmış olduğu ihbar başvurusu üzerine ihalenin iptal edilmesine yol açan kişinin idare hesaplarına doküman bedelini yatırdığı, bunun sadece doküman satın almaya yönelik bir irade beyanı olduğu, ancak söz konusu kişi tarafından doküman satın alınmadığı, dolayısıyla anılan kişinin istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olmadığı, idarece başvurusunun ehliyet yönünden reddi gerektiği, bu hususlar dikkate alınarak hiçbir dayanağı olmayan ihbar, itiraz ve iftiraların ihale komisyonu tarafından dikkate alınamayacağı ve ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan 29.03.2019 tarihli başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, 26.02.2019 tarihinde yapılan başvuruya konu ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, ihale sonrası istekli ya da istekli olabilecek sıfatına haiz olmayan Kenan Kansu tarafından imzalı dilekçenin 26.02.2019 tarihinde idareye sunulduğu, söz konusu dilekçede; ihale öncesi teklif dosyası kabul işlemlerinde istekli olabilecek firmaların dosya teslimi öncesi anlaşma yaptıklarına ilişkin ithamlarda bulunulduğu, dilekçenin ihbar niteliği taşıdığının bildirildiği, incelenen kamera kayıtlarında iddia edildiği gibi bir durumun olup olmadığının ihale komisyonunun incelemeleri neticesinde anlaşılamaması ve şaibelerin ortadan kaldırılması amacıyla ihalenin iptal edilerek kamera kayıtlarının incelenmesi ve nihai karara bağlanması amacıyla kamu yararı adına ihbar niteliği taşıyan dilekçeye istinaden tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

İdarenin Kuruma gönderdiği 04.04.2019 tarihli ve 526 sayılı yazıdan, iptal işleminden önce doküman satın alma listesinde ismi yer almayan Kenan Kansu tarafından yapılan ihbar dilekçesi dışında idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada Kenan Kansu’nun doküman satın almadığı veya indirmediği, dolayısıyla istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olmadığı ve başvuru ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu dilekçenin de idareye yapılan şikâyet başvurusu niteliğinde olmadığı ve iptal kararının şikâyet başvurusu üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar