Danıştay

  • Sıralama

Belediye Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin 4483 Sayılı Kanuna Tabi Olup Olmadığı

Bu Karar, belediye şirketleri yönetim kurulu üyeleri ve başkanları hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Sendika Yönetim Kurulu Üyesi İken Aylıksız İzne Ayrılan memurun İzin Dönüşü Atanacağı Kadro

Bu Karar; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 18. maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılan davacının, kesintisiz olarak yürüttüğü sendika yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi üzerine yapmış olduğu başvuru sonucunda kazanılmış hak aylık...

Memurun İşlediği İftira Suçunun Hangi Hükümlere Göre Soruşturulacağı

Bu Karar; memurlar tarafından ileri sürülen iftira suçunun hangi hükümlere göre soruşturulacağına ilişkindir.

Ceza Yargılamasında Varılacak Sonucun Disiplin Cezasını Etkilemesi

Bu Karar; ceza mahkemesinde yargılama konusu suçun yüz kızartıcı ve utanç verici bir suç olup olmadığı yönünde yapılacak bir değerlendirmenin ve verilecek hükmün, disiplin hukuku açısından kamu görevlisine yöneltilen suçlamanın yüz kızartıcı ve utanç...

Fizyoterapi Önlisans Programını Bitiren Acil Tıp Teknisyeninin Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları

Bu Karar; acil tıp teknisyeni olarak görev yaparken fizyoterapi önlisans programını bitiren bir memurun, bitirdiği programın sağlık hizmetleri alanında bir üst öğrenim olması nedeniyle zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının mesleki üst öğrenime...

Kesinleşen Disiplin Cezasının Geri Alınarak Başka Ceza Verilip Verilemeyeceği

Bu Karar; yetkili disiplin amiri tarafından verilerek tebliğ edilen 657 sayılı Kanun’un 135. maddesinde yer alan yedi günlük itiraz süresinin dolması ile kesinleşen aylıktan kesme cezasının idare tarafından geri alınarak yeni bir disiplin cezası tesi...

Zabıta Memuru Sözlü Sınavında Yürütmeyi Durdurma

Bu Karar, zabıta memuru alımı yapılırken, sözlü sınav yapılması uygulamasının mevzuata uygun olup olmadığına ilişkindir.

Amir veya Üstlerine Saygısız Davranmak Fiilinin Cezalandırılabilmesi İçin Açık ve Net Bir Şekilde Delillendirilmesi Gerektiği

Bu Karar; görev sırasında amir veya üstlerine saygısız davranma fiilinin cezalandırılabilmesi için işlenen fiilin objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulması gerektiğine ilişkindir.

Ön İnceleme Aşamasında Zamanaşımı Değerlendirilmesi

Bu Karar; ön incelemede, isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Yazılı Sınavda Başarısız Sayılma İşleminin İptal Edilmesinin Doğrudan Atanma Sonucunu Doğurup Doğurmayacağı

Bu Karar, yazılı sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlem iptal edilen kişinin doğrudan memuriyete atanması sonucunu doğurmadığından bahisle tazminata hükmedilmesinin hukuka uygun olup olmadığına ilişkindir.