Danıştay

  • Sıralama

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Uzman Kadrosuna Atanmasına İlişkin Şartları Düzenleyen Hükmün İptali

Bu karar, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak görev yapanların, Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrosuna atanabilemlerine ilişkin şartları düzenleyen 06/02/2013 günlü, 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mali Hizmetler Uzmanlığı Yö...

Personel Gider Oranının Aşılmış Olmasının, Sözleşmeli Personelin Sözleşmesinin Yenilenmemesinin Gerekçesi Olamayacağı

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinde öngörülen; belediyelerin yıllık toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı...

Zabıta Müdürü Kadrosuna Atanabilmek İçin Zabıta Teşkilatında Çalışmış Olma Mecburiyeti

Bu karar, zabıta müdürü kadrosuna atanacakların görevde yükselme sınavına tabi tutulamayacağı, buna karşılık zabıta müdürü kadrosuna atanabilmek için atanacak kişinin hizmet süreleri yönünden 657 sayılı Kanun’un 68. maddesinin (B) bendinde yer alan ş...

Önlisans Üzerine Lisans Eğitiminin Bitirilmesinde İntibak

Bu karar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) fıkrası kapsamında hemşire olarak görev yapan memurun, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 4 yıl süreli İşletme lisans bölümünden mezun olması nedeniyle yeni öğrenim durumun...

Belediye Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin 4483 Sayılı Kanuna Tabi Olup Olmadığı

Bu Karar, belediye şirketleri yönetim kurulu üyeleri ve başkanları hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Sendika Yönetim Kurulu Üyesi İken Aylıksız İzne Ayrılan memurun İzin Dönüşü Atanacağı Kadro

Bu Karar; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 18. maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılan davacının, kesintisiz olarak yürüttüğü sendika yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi üzerine yapmış olduğu başvuru sonucunda kazanılmış hak aylık...

Memurun İşlediği İftira Suçunun Hangi Hükümlere Göre Soruşturulacağı

Bu Karar; memurlar tarafından ileri sürülen iftira suçunun hangi hükümlere göre soruşturulacağına ilişkindir.

Ceza Yargılamasında Varılacak Sonucun Disiplin Cezasını Etkilemesi

Bu Karar; ceza mahkemesinde yargılama konusu suçun yüz kızartıcı ve utanç verici bir suç olup olmadığı yönünde yapılacak bir değerlendirmenin ve verilecek hükmün, disiplin hukuku açısından kamu görevlisine yöneltilen suçlamanın yüz kızartıcı ve utanç...

Fizyoterapi Önlisans Programını Bitiren Acil Tıp Teknisyeninin Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları

Bu Karar; acil tıp teknisyeni olarak görev yaparken fizyoterapi önlisans programını bitiren bir memurun, bitirdiği programın sağlık hizmetleri alanında bir üst öğrenim olması nedeniyle zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının mesleki üst öğrenime...

Kesinleşen Disiplin Cezasının Geri Alınarak Başka Ceza Verilip Verilemeyeceği

Bu Karar; yetkili disiplin amiri tarafından verilerek tebliğ edilen 657 sayılı Kanun’un 135. maddesinde yer alan yedi günlük itiraz süresinin dolması ile kesinleşen aylıktan kesme cezasının idare tarafından geri alınarak yeni bir disiplin cezası tesi...