Sayıştay

  • Sıralama

Emekli Olan Avukata Avukatlık Vekalet Ücretinin Ödenmesi

Bu Karar; Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İnt...

Şartları Taşımadığı Halde Şube Müdürü Kadrosuna Vekalette Vekalet Aylığı

Bu Karar; Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten kişiye Müdür kadrosuna atanabilmek için aranan şartları taşımamasına rağmen Şube Müdürleri için öngörülen zam ve tazminatlar ile ek ödemenin ödenmesi konusuna ilişkindir.

İtfaiyeye Destek Hizmeti Verilen Personele Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi

Bu Karar; İtfaiye Dairesi Başkanlığında destek işlerini yürütmek için görevlendirilen teknik kökenli personele mevzuata aykırı olarak fazla mesai ücreti ödenmesi konusuna ilişkindir.

Müdürler İçin Öngörülen Tazminatın Ambar Memuruna da Ödenmesi

Bu Karar; belediyede müdür ve müdür vekili olarak çalışan kişilere Toplu İş Sözleşmesi uyarınca ödenen sorumluluk zammının, belediyede ambar memuru olarak çalışan kişiye harcama yetkilisi olarak görevlendirilmesi nedeniyle ödenmesine ilişkin verilmiş...

Yiyecek Yardımı Kupon Verme Şeklinde Yapılması

Bu Karar; personele yapılan yiyecek yardımının, ihale yoluyla mevzuata aykırı olarak kupon verme şeklinde yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir.

Dolu Olan Kadrolara Vekalet Halinde Yapılan Ödemeler

Bu Karar; Belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü kadroları dolu olduğu halde söz konusu kadrolara vekil olarak atananlara zam, tazminat ve ek ödeme farkı ödenmesi neden...

Meclis Üyesi Başkan Yardımcılarına Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Bu Karar; Belediye Başkan Yardımcılığı yapan belediye meclis üyelerine sosyal denge tazminatı ödenmesine istinaden verilmiştir.

Gerekli Nitelikleri Taşımadan Müdür Olarak Atanan Memura Yapılan Ödemeler

Bu Karar; gerekli şartları taşımadığı halde Müdür kadrosuna asaleten atanana memura bu müdürlüğe ait özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve ek gösterge tutarlarının ödenmesi sonucu oluşan giderlerin değerlendirilmesine ilişkindir.

Asilde Aranan Şartları Taşımayan Vekil Memura Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Farkı Ödenmesi

Bu Karar; müdürlük kadrolarına vekalet eden personele asilde aranan şartları taşımadıkları halde kendi kadroları ile vekalet ettikleri müdürlük kadrosu için öngörülen ek ödeme ve özel hizmet tazminatı farklarının ödenmesi sonucu kamu zararına neden o...

Vekalette Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme ve Vekâlet Aylığı

Bu Karar; kadroya atanmada aranan şartların tamamını bir arada taşımadığı halde, memurun vekâleten yürüttüğü bu kadro görevine ait özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve vekâlet aylığı ödendiğine ilişkindir.