Sayıştay

  • Sıralama

Sendikaya Üye Kamu Personeline Limitin Üstünde Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesinin Kamu Zararı Olup Olmadığı

Bu Karar, Belediye Başkanlığı ile Sendika arasında akdedilen ve 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan Toplu İş Sözleşmesiyle adı geçen sendikaya üye personele 2017 yılında mevzuatın öngördüğü tutardan daha fazla tutarda sosyal denge tazminatı ö...

Müdürlük Kadrolarına Vekalet Eden Personele Ödenmemesi Gereken Zam ve Tazminat Farklarının Ödenmesi

Bu Karar, belediyede müdürlük kadrolarına vekalet eden bazı personele, mevzuat hükümlerine göre ödenmemesi gereken zam ve tazminat farklarının ödenmesi sebebiyle doğacak kamu zararının olup olmadığının tespitinin yapılmasına ilişkindir.

Görevde Yükselme Sınavına Girmeden Atanılan Müdür Kadrosundan Alınan Maaş

Bu Karar, görevde yükselme sınavına girmeden Müdür kadrosuna aslen atandan kişinin maaşını eski kadrosundan alması gerekirken müdürlük kadrosundan alması hususunun değerlendirilmesine ilişkindir.

Belediye Başkanına Sosyal DengeTazminatı Ödenip Ödenemeyeceği

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanının özlük haklarını düzenleyen 39’ uncu maddesine aykırı olarak sosyal denge yardımı ödenmesi suretiyle kamu zararına sebep olunduğuna ilişkindir.

Mevzuatın Öngördüğünden Daha Fazla Tutarda Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Bu Karar; Toplu İş Sözleşmesinin mevzuata aykırı hükümler içermesi ve mevzuatın öngördüğünden daha fazla tutarda sosyal denge tazminatı ödenmesi üzerine verilmiştir.

Emekli Olan Avukata Avukatlık Vekalet Ücretinin Ödenmesi

Bu Karar; Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İnt...

Şartları Taşımadığı Halde Şube Müdürü Kadrosuna Vekalette Vekalet Aylığı

Bu Karar; Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten kişiye Müdür kadrosuna atanabilmek için aranan şartları taşımamasına rağmen Şube Müdürleri için öngörülen zam ve tazminatlar ile ek ödemenin ödenmesi konusuna ilişkindir.

İtfaiyeye Destek Hizmeti Verilen Personele Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi

Bu Karar; İtfaiye Dairesi Başkanlığında destek işlerini yürütmek için görevlendirilen teknik kökenli personele mevzuata aykırı olarak fazla mesai ücreti ödenmesi konusuna ilişkindir.

Müdürler İçin Öngörülen Tazminatın Ambar Memuruna da Ödenmesi

Bu Karar; belediyede müdür ve müdür vekili olarak çalışan kişilere Toplu İş Sözleşmesi uyarınca ödenen sorumluluk zammının, belediyede ambar memuru olarak çalışan kişiye harcama yetkilisi olarak görevlendirilmesi nedeniyle ödenmesine ilişkin verilmiş...

Yiyecek Yardımı Kupon Verme Şeklinde Yapılması

Bu Karar; personele yapılan yiyecek yardımının, ihale yoluyla mevzuata aykırı olarak kupon verme şeklinde yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir.