Sayıştay

  • Sıralama

Hatalı İnşaat Ruhsatı Nedeniyle Yapılan Bina Yıkımından Dolayı Tazminat ve Mahkeme Masrafları

Bu karar; belediye personeli tarafından hatalı inşaat ruhsatı verilmesi nedeniyle inşaat sahibinin uğradığı ve idare mahkemesi tarafından belirlenen zararın idare tarafından ödendikten sonra ilgililerine rücu edilmesi ilişkindir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Hükmolunan Tazminatın Rücu Edilmemesi

Bu karar; taşeron firma kapsamında çalışırken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması nedeniyle zarar gören çalışanın açtığı tazminat davasını kazanması sonucu hüküm altına alınan tutarın tamamının belediye bütçesinden ödenmesinin kamu zarar...

Harcırah Unsuru Kapsamında Olmayan Fuar Giriş Ücretinin Ödenmesi

Bu karar; yurtdışına geçici görevle gönderilen personele harcırah unsuru kapsamında olmayan “fuar giriş ücreti” giderinin ödenmesinin kamu zararı olup olmadığına ilişkindir.

Geçici Görevle Gönderilen Personelin Yemek Bedelinin ve Yatacak Yer Temin Ücretinin Fazla Ödenmesi

Bu karar; geçici görevle gönderilen personelin yemek bedelinin kurum bütçesinden karşılanması ve yatacak yer temin ücretinin fazla ödenmesi üzerine verilmiştir.

Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı

Bu karar; asaleten atanma şartlarını taşımayan Özel Kalem Müdürü kadrosundan 1 inci dereceli Şube Müdürü kadrosuna naklen atanan memura Şube Müdürü kadrosunun ek ödemesi ile özel hizmet tazminatının ödenmesi sonucu verilmiştir.

Unvan Değişikliği Sınavına Girmeden Özel Kalem Müdürlüğünden Programcı Kadrosuna Atanan Kişiye Kadro Karşılığı Yapılan Ödeme

Bu karar; Genel Müdürlükte Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapmakta iken 05.06.2013 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atanan kişinin daha sonra 26.07.2013 tarihinde unvan değişikliği sınavına girmeden Özel Kalem Müdürlüğünden Programcı kadro...

Belediye Başkanına Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Bu karar; Belediye Başkanlığı ile kamu görevlileri sendikası arasında akdedilen sosyal denge sözleşmesine hüküm konmak suretiyle belediye başkanına sosyal denge tazminatı ödenmesi hususuna ilişkindir.

Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemelerinde Memur Aylık Katsayı Artışının Dikkate Alınıp Alınamayacağı

Bu karar; Avukatlık vekalet ücreti ödemesinin ikinci altı aylık memur aylık katsayısında gerçekleşen artış gerekçe gösterilerek katsayı farkı ödendiğine ilişkindir.

Gerekli Şartları Taşımadığı Halde Müdür Kadrosuna Atanan Kişiye Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme ve Yan Ödemenin Ödenmesi

Bu karar; belediyede şoför kadrosunda görev yaparken mevzuatında öngörülen gerekli şartları taşımadığı halde, “Fen İşleri Müdürü” kadrosuna atanması ve bu kadroya ait özel hizmet tazminatı, ek ödeme ve yan ödemenin kendisine yapılması üzerine verilmi...

Dolu Kadroya Vekalet Eden Kişiye Ödenen Zam ve Tazminat Farkı

Bu karar; dolu olan Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna vekâleten atanan personele söz konusu kadroya ilişkin zam ve tazminat farkının ödenmesi sonucu verilmiştir.