Tebliğler

  • Sıralama

2017 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Bu tebliğ; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblâğ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş...

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Temmuz Ayı İstatistikleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Bu Tebliğ; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması...

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücreti belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/1)

Bu Tebliğ; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2016 yılının Yu...

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuş...

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Bu Tebliğ; 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin tarife ve talimatların uygulanması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (K) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)

Bu Tebliğ; Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan ve özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki para cezası miktarları 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları belirlemek amacıyla yürürlüğe...

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan duru...

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 2017 yılında yapılacak yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.