Kurumda Açılan Görevde Yükselme Sınavına Çağrılmayan Memurun, Sınavın İptali ve Kendisine Uygulandığını İddia Ettiği Mobingin Sonlandırılması Talebi

  • Mevzuat Tarihi22.02.2021
  • KurumKamu Denetçiliği Kurumu

Bu Karar; yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına çağrılmadığını, sınav duyurusu yapılmadığını, idarenin internet sitesinde de duyurunun yayınlanmadığını, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, idarece kendisine hakaret edilmek, tehdit edilmek, kendisi hakkında iftira niteliğinde suç uydurulmak, sinkaflı kelimeler kullanılmak ve sınavlara çağrılmamak suretiyle mobbing uygulandığını, iddia eden memurun görevde yükselme sınavının iptal edilmesini ve kendisine uygulanan mobbingin sonlandırılmasını içeren talebinin değerlendirilmesine ilişkindir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI: 2021/3064-S.21.4921

BAŞVURU NO: 2020/101388

KARAR TARİHİ: 22/02/2021

RET KARARI

BAŞVURAN: ... ....

BAŞVURUYA KONU İDARE: TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU: Görevde yükselme sınavının iptali, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanma ve uygulandığı iddia edilen mobbingin sonlandırılması talepleri hk.

BAŞVURU TARİHİ: 24/11/2020

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran, 25 yıllık memur ve yüksekokul mezunu olduğunu, 27.09.2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına çağrılmadığını, sınav duyurusu yapılmadığını, idarenin internet sitesinde de duyurunun yayınlanmadığını, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, idarece kendisine hakaret edilmek, tehdit edilmek, kendisi hakkında iftira niteliğinde suç uydurulmak, sinkaflı kelimeler kullanılmak ve sınavlara çağrılmamak suretiyle mobbing uygulandığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 11.05.2020 tarih ve ... sayılı yazısının gereğinin de yerine getirilmediğini iddia ederek, söz konusu görevde yükselme sınavının iptal edilmesini, 3. derece V.H.K.İ kadrosuna atanmayı, kendisine uygulanan mobbingin sonlandırılmasını ve yukarıda bahsi geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısının gereğinin ivedilikle yerine getirilmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2. Başvuruya konu iddialar hakkında bilgi ve belge talebi içeren yazımıza istinaden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 08/01/2021 tarih ve ... sayılı cevabi yazıda özetle;

2.1. Kurumca 14.07.2020 tarih ve ... sayılı yazıyla Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilen yazıdan da anlaşılacağı üzere Unvan Değişikliği sınavı açıldığı (Teknik Personele Yönelik) Görevde Yükselme sınavı açılmadığı,

2.2. Başvuranın AÖF Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimler Bölümü mezunu olduğu, 02.07.2020 tarihli ve 22783 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereği Teknik Hizmet Sınıfındaki bir kadroya müracaatının mümkün bulunmadığı,

2.3. Mobbing iddialarının gerçeği yansıtmadığı, başvuranın muhtelif zamanlarda Trabzon ve Ankara'daki kurumlara dilekçe ile müracaat ederek Kurumu şikayet ettiği,

ifade edilmiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT

3. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,

4. 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”,

5. 02.07.2020 tarihli ve 22783 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar " başlıklı 5’inci maddesinde; “(1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

d) İdari hizmetler grubu;

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, …

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru, antropolog, bakteriyolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk rehberi ve gözetimcisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu. … .”,

5.1. "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 6’ncı maddesinde;“ (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda;

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak, genel şartları aranır. … ”

5.2. "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7’nci maddesinde; (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

ı) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, … kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,”

5.3. "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 19’uncu maddesinde; “(1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabilir.”

5.4. "2020 yılı sınav, duyuru ve başvuru işlemleri" başlıklı Geçici 2’nci maddesinde, “(Ek: 2/3/2009- 2009/14799) “(1)2020 yılı için ilgili yerel yönetimler, 17 Temmuz 2020 tarihine kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildirir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar Bakanlığa gönderilir.”,

6. 19/03/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu Başbakanlık Genelgesinde; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik tacizin çalışanların itibarını ve onurunu zedelediği, verimliliğini azalttığı ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilediği, kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin ve çalışma barışının geliştirilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği, işyerinde psikolojik tacizle mücadelenin öncelikle işverenin sorumluluğunda olduğu, işverenlerin çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacakları, bütün çalışanların psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracakları belirtilmiştir.

hükümleri yer almaktadır.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

7. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebinin  reddi yönündeki öneri, Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

8. Başvuran 2020 yılında yapılan görevde yükselme sınavının iptal edilmesini, 3. derece V.H.K.İ kadrosuna atanmayı, kendisine uygulanan mobbingin sonlandırılmasını talep etmektedir.

9. İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin tetkiki neticesinde, başvuranın talebinin, başvuranın AÖF Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimler Bölümü mezunu olduğu, 02.07.2020 tarihli ve 22783 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereği Teknik Hizmet Sınıfındaki bir kadroya müracaatının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmaktadır.

10. Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinde; görevde yükselmeye tabi kadroların ve unvan değişikliğine tabi kadroların belirtildiği, 6’ncı maddesinde görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlara, 7’nci maddesinde ise görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlara yer verildiği, 19’uncu maddesinde; aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabileceği hükme bağlanmakta, Geçici 2’nci maddesinde de, 2020 yılı için ilgili yerel yönetimlerin, 17 Temmuz 2020 tarihine kadar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildireceği, Valiliklere gelen başvuruların, tek liste halinde en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar Bakanlığa gönderileceği hüküm altına alınmaktadır.

Başvuranın 2020 yılı görevde yükselme sınavının iptali talebine ilişkin hukuki değerlendirme

11. Başvuranın 27.09.2020 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavının iptali talebi ile ilgili olarak, başvuran tarafından her ne kadar söz konusu sınava çağrılmadığı, sınav duyurusu yapılmadığı, idarenin internet sitesinde de duyurunun yayınlanmadığı iddia edilmiş ise de, söz konusu sınavın görevde yükselme niteliğinde bulunmadığını, teknik personele yönelik unvan değişikliği sınavı olarak yapıldığını, ilgili Belediye tarafından Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesine uygun olarak, unvan değişikliğine tabi personelin 14.07.2020 tarih ve 227 sayılı yazıyla Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirildiğini öncelikle belirtmek gerekmektedir. Bunun yanında, başvuranın halihazırda memur kadrosunda çalıştığı, atanmak istediği veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun ise yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 5’nci maddesi uyarınca görevde yükselmeye tabi bir kadro olduğu, bir başka deyişle anılan maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer almadığı, ayrıca başvuranın veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için söz konusu Yönetmeliğin 7’nci maddesinde öngörülen Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak, şeklindeki özel şartı sağladığına ilişkin bilgi ve belgeleri de Kurumumuza ibraz etmediği görülmektedir. Bu itibarla, başvuranın açılan görevde yükselme sınavına çağrılmadığı ve sınav duyurusu yapılmadığı iddialarının, dayanaktan yoksun olduğu ve söz konusu unvan değişikliği sınavının iptalini gerektiren bir husus bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Başvuranın veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanma talebine ilişkin hukuki değerlendirme

12. Başvuranın talebi ile ilgili olarak, aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartına ve sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla sınav yapılmaksızın genel hükümlere göre atama yapılabileceği yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 19’ncu maddesinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda, başvuranın çalışmakta olduğu memur kadrosu ile atanmak istediği veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun aynı hizmet gurubunun alt hizmet grubu içinde bulunduğuna kuşku bulunmamakla birlikte, anılan madde metninden de anlaşılacağı üzere, memur kadrosundan, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna sınavsız atama işlemi ilgili idarenin takdir yetkisi kapsamında bulunmaktadır.

13. Takdir yetkisi, idarenin belli şart ve durumların meydana gelmesi halinde belli bir kararı alıp almamak veya kanunda öngörülen değişik çözümler arasında bir seçim yapmak konusunda tanınan bir serbestiye ya da belirli bir konuda karar alabilmek için hangi şart ve durumların ortaya çıkması gerektiğini tespit etmek imkânına sahip olması olarak tanımlanmaktadır. İdari işlemler tesis edilirken, İdareler, bağlı yetki veya takdir yetkisi çerçevesinde karar alırlar. Bu doğrultuda, idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarının tümünün hukuk kuralları tarafından önceden belirlenerek, idareye belli bir yönde hareket etme hususunda bir tercih tanınmamışsa veya idareye belli bir tasarrufta bulunması kesin olarak emredilmişse bağlı yetkiden, idarenin nerede ve nasıl bir tasarrufta bulunacağının hukuk kuralları ile önceden kesin bir şekilde belirlenmediği durumlarda ise idarenin takdir yetkisinden söz edilmektedir. (Halil Kalabalık, İdare Hukukunda Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 2, Aralık 1997) Bu itibarla, İdareye belli konularda takdir yetkisinin tanınması idarenin görevlerinin niteliği gereği zorunludur. Ancak, idarenin takdir yetkisi, idarenin keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmemektedir. Bir başka deyişle, idareye yasalarla tanınan takdir yetkisinin mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğunu da belirtmek gerekmektedir. (Danıştay 2. Dairesinin,  17/09/2015 tarihli E. 2015/2662, K. 2015/7471 sayılı kararı).

14. Somut olayda, ilgi idarenin takdir yetkisi kapsamında yapılan açıklamalar ışığında, başvuranın yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 7’nci maddesinde öngörülen Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak, şeklindeki özel şartı sağladığına ilişkin bilgi ve belgeleri de Kurumumuza ibraz etmediği hususu ile ilgili idarenin başvuranı veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atamama yönünde tezahür eden işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri kriterleri dikkate alınmaksızın tesis edildiğine ilişkin somut bilgi ve belgenin dosya içeriğinde yer almadığı hususu birlikte göz önünde bulundurulduğunda başvuranın veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanmaması işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Başvuranın kendisine uygulandığını iddia ettiği mobbingin sonlandırılması talebine ilişkin hukuki değerlendirme

15. Mobbing “İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü” olarak tanımlanmış, mobbingin unsurları olarak; işyerinde gerçekleşmesi, sistemli bir şekilde yapılması, süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanması, kasıtlı yapılması, yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olması, mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkması hususları sayılmıştır. [Bkz, İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi, Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Mayıs 2014)]

16. Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 12/02/2013 tarihli ve E:2010/38293, K:2013/5360 sayılı kararında; “Hareketin mobbing sayılabilmesi için sistematik, sürekli ve kasıtlı olması gerekir. Ayrıca hareketin amacı da doğru tespit edilmelidir. Çünkü mobbingde amaç, iş ilişkisi içinde bulunduğu mağdurdan kurtulmak veya ona zarar vermek, onu yıldırmaktır. Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Örneğin, yöneticinin otoriter olması tek başına mobbing uygulandığı anlamına gelmez. Kişilik haklarının ihlal edilip edilmediğini ise her somut olayın özelliğine göre değerlendirmek gerekir. Ayrıca, bu şekilde davranışlara maruz kaldığını ispat yükü iddia edene düşer. Yani işçi mobbinge maruz kaldığını ispat etmelidir. İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir. Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığının tartışmasız kabulünü doğurur.” denilmektedir.

17. Somut olayda, her ne kadar başvuran tarafından kendisine hakaret edilmek, tehdit edilmek, kendisi hakkında iftira niteliğinde suç uydurulmak, sinkaflı kelimeler kullanılmak suretiyle mobbing uygulandığı iddia edilmekte ise, Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 12/02/2013 tarihli ve E:2010/38293, K:2013/5360 sayılı kararında da belirtildiği üzere, başvuranın iddia ettiği hareketlere maruz kaldığını ispat etme yükümlülüğü bulunmakta, bu kapsamda kendisine mobbing uygulandığı hususunda kuvvetli emareler sunması gerekmektedir. Ancak dosya bütünü birlikte ele alındığında, başvuranın söz konusu iddiasını ispata yarar herhangi bir bilgi veya belgeyi Kurumumuza ibraz edemediği, bu itibarla, başvuranın kendisine mobbing uygulandığı iddiasının soyut ifadelerden öteye varamadığı değerlendirilmektedir.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

18. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikayet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda “kararların gerekçeli olması” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun hareket ettiği ancak, başvuru sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye uygun davranması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

19. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup Trabzon İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE;

Kararın, BAŞVURANA ve TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar