Mahalli İdareler 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

  • Mevzuat Tarihi03.01.2019
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, 2019 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

3.1.2019

Sayı : 53773008-900-E.1320

Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, 2019 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının aşağıdaki usul ve esaslar dâhilinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

1. Yerel yönetimler, Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki esaslara uygun olarak (Şubat ayının sonuna kadar) görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutmak istediği personelin niteliklerini ve sayısını valiliklere bildireceklerdir. Valiliklere gelen başvurular, tek liste halinde en geç 15 Mart 2019 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecek ve listeler Bakanlığımızca birleştirilerek sınavı yapacak kuruma bildirilecektir.

2. Yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına Valiliklerin Bakanlığımıza göndereceği listelerde yer alan personel katılabilecektir.

4. Kayıt İşlemleri:

a. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına kayıtlar 17.06.2019 - 05.07.2019 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir:

b. Adaylar, http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinde kayıt başvuru formunu dolduracaklar, fotoğraflarını sisteme yükleyecekler ve başvuru formunun doğruluğunu onaylayacaklardır.

c. Adaylar, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına katılım ücreti olan 100 TL'yi kayıt başvuru formunda belirtilen banka hesabına yatıracaklardır.

5. Adaylar,  sınav giriş belgelerini, 30.09.2019 tarihinden itibaren http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

6. Adaylar, 06.10.2019 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

7. Adaylar, 06.10.2019 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından unvan değişikliği sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20'şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

8. Sınavlar, 81 ilde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.

9. Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 21.10.2019 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.11.2019 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

10. Sınavların Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülebilmesi için; yerel yönetimlerde teşkil edilen sınav kurullarının, sınav açılan kadro unvanlarına yapılan başvuruları; eğitim, hizmet süresi, kadro derecesi ve benzeri hususları dikkate alarak değerlendirmesi gerekmektedir.

Konunun, iliniz dahilindeki belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara bildirilmesini, yerel yönetim personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi için gerekli planlama ve koordinasyonun Valiliğinizce yapılmasını ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacakların ayrı olmak ve birleştirilmiş liste halinde (excel formatında) hazırlanarak öncelikle yerel.personel@csb.gov.tr adresine e-posta yoluyla, üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra da belgenet üzerinden ve posta yoluyla Bakanlığımıza iletilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır

Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek :

1 - Sınav takvimi çizelgesi (1 sayfa) (1 sayfa)

2 - Görevde yükselme sınav konuları (6 sayfa) (6 sayfa)

3 - Unvan değişikliği sınav konuları (1 sayfa) (2 sayfa)

4 - Unvan Değişikliği sınav formu (1 sayfa)

5 - Görevde yükselme sınav formu (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:                                                                     Bilgi:

81 İl Valiliğine                                                           ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

 

 

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar