Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur Alımı

  • Mevzuat Tarihi02.01.2020
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yerel yönetimlerce sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi, idarelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve personel istihdamında gerekli kontrolün sağlanabilmesi için, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde boş bulunan memur kadrolarına ilk defa atama yapılmasında, aşağıda maddeler halinde açıklanan hususlara titizlikle uyulması gerekli görülmüştür.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

2.1.2020

Sayı : 48563918-900-360

Konu : Mahalli İdarelerde İlk Defa Memur Alımı

GENELGE

2020/1

………….. VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

 

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerel yönetimlerce sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi, idarelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve personel istihdamında gerekli kontrolün sağlanabilmesi için, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde boş bulunan memur kadrolarına ilk defa atama yapılmasında, aşağıda maddeler halinde açıklanan hususlara titizlikle uyulması gerekli görülmüştür.

1- ATAMA İZNİ

Yerel yönetimlerdeki boş memur kadrolarına ilk defa yapılacak atama işlemleri, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Memur kadrolarına yapılacak atamalar: Merkezi Yerleştirme Yoluyla Atama veya İdare Tarafından Yapılacak Sınav Yoluyla Atama olmak üzere iki yöntemle yapılacaktır. Her iki usûl ile atama yapılabilmesi için atama yapılacak boş memur kadrolarının unvanı, sınıfı ve sayıları belirtilmek suretiyle Bakanlığımızdan izin alınacaktır. İzin taleplerine; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Atama İzin Formu ve Personel Gider Oranı Cetveli eklenecektir.

2- MERKEZİ YERLEŞTİRME YOLUYLA ATAMA

Yerel yönetimler, Bakanlığımız tarafından atama izni verilen memur kadrolarına. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin dördüncü bölüm hükümlerine göre merkezi yerleştirme yoluyla atama yapabileceklerdir. Merkezi yerleştirme yoluyla yapılacak atamalarda; idareler tarafından başvuru yapılması, atama yapılacak kadrolara ilişkin bilgilerin ve aranan koşulların ilgili kuruma bildirilmesi, kazananların göreve başlatılması ve diğer hususlar bu bölümde yer alan kural ve şartlara göre yürütülecektir.

Merkezi yerleştirme yoluyla atama yapmak isteyen yerel yönetimler, yerleştirme taleplerine ilişkin kadroların unvan ve sayı bilgilerini 15 gün içerisinde Bakanlığımıza bildireceklerdir.

3- İDARE TARAFINDAN YAPILACAK SINAV YOLUYLA ATAMA

Bakanlığımız tarafından atama izni verilen memur kadrolarına, sınav yapılarak atama yapılabilecektir. Sınav; başvuran adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapılabilir ve sınav sonucundaki başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Sözlü sınav, hizmetin gerektirdiği hallerde araç, iş makinesi ve bilgisayar kullanımı ile sportif dayanıklılık gibi özellikleri ölçecek şekilde uygulamalı olarak da yapılabilir. Yazılı sınav, idareler tarafından yapılabileceği gibi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına. Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılabilir.

Atama yapılacak kadroların unvan ve sayılarına ilişkin izin alimim müteakip ilgili mahalli idarede beş kişilik sınav kurulu oluşturulacaktır. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu kurul tarafından yürütülecektir. Atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların sınıf, unvan ve dereceleri; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemi; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeler; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazetede, ilgili yerel yönetim idaresi ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır. Adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla yayımlanmış duyurularda idare tarafından değişiklik yapılmaması esastır. Atama yapılacak kadrolarda aranılacak nitelikler ve istenilen belgeler, adayların başvurularını kısıtlayacak ve belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte belirlenmeyecektir. Duyurular, Bakanlığımız tarafından gerekli kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanacaktır. Sınav ilan duyurularının Resmi Gazete’ de yayımlanması Bakanlığımız aracılığıyla sağlanacaktır.

4- ORTAK HÜKÜMLER

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşan belediyeler izin talebinde bulunmayacaktır. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesine göre kurumlar arası yapılacak naklen atamalar, 92 nci maddesine göre memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları ve 93 üncü maddesi kapsamında emeklilerin yeniden hizmete alınmalarında izin talebinde bulunulmayacaktır.

İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına ilk defa atama yapılması. Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirlenen atama usulü ve koşullarına göre gerçekleştirilecektir. Ancak, bu kadrolara yapılacak ilk defa atamalara ilişkin sınav ilan duyurularının da Resmi Gazete’ de yayımlanması gerekmektedir.

Ataması yapılarak göreve başlatılanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgiler, söz konusu işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kadro ve pozisyonların merkezi olarak tutulduğu kurumun "'E-Uygulama” sistemine girilecektir.

Atama yapılan kadrolara ilişkin unvan vc sayı bilgileri, göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığımıza bildirilecektir.

Konunun iliniz dahilindeki belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine duyurularak uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.   

Murat KURUM

Bakan 


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar