Belediye Şirketi İşçilerine Gerçekleştirme Görevi Verilmesi Hk.

  • 28.12.2020 A*** ***
  • ********* ****** Gerze Belediyesi

Soru

Hocam iyi günler; Harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin harcama sürecindeki görev ve sorumlulukları 5018 Sayılı Kanunun 32 ve 33. Maddelerinde düzenlenmiştir.33. madde de ‘’Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.’’ şeklinde tanımlanmıştır. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarih 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 12. Maddesi ‘’Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir.’’ şeklindedir. Kanun hükümlerine göre, gerçekleştirme görevi memuriyet görev ve sorumluluğu gerektirmektedir. Ancak, Kamu İhale Kurulunun 18.07.2018 tarih ve 2018/DK.D.187 nolu kararında; belediye şirketi üzerinden istihdam edilen işçilerin ihale ve sözleşme sürecinde oluşturulacak komisyonlarda (yaklaşık maliyet tespit komisyonu, ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu) görevlendirilmelerinin mümkün olduğuna karar verilmiştir. Kurumumuzda memur yetersizliği nedeniyle bazı birimlerde gerçekleştirme görevlisi görevini yerine getirecek personel sıkıntısı yaşanmaktadır. Şimdiye kadar gerçekleştirme görevlisi görevi Belediye Başkan Yardımcısı tarafından yürütülmekte idi. Belediye Başkan Yardımcısının harcama yetkililerinin amiri olması sebebiyle de bu görevlendirmede de tereddüte düşülmüştür. Bu birimlerde harcama yetkilisi haricinde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesinin uygulanmasına dair usul ve esaslarda belirtildiği üzere kurumumuz bünyesinde kurulmuş olan Personel Limited Şirketinde bulunan personeller bulunmaktadır. Gerçekleştirme görevlisi sıkıntısı yasadığımız birimlerde Personel Limited Şirketinde görevli personellere bu görev verilebilir mi, bu görevin verilememesi durumunda başka birimlerden görevlendirme yapılabilir mi? Yukarıda bahsedilen konu ile ilgili sıkıntının giderilmesi için nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar