Çatılarla İlgili Düzenleme ve Büyükşehir İmar Yönetmeliği Hk.

  • 24.09.2020Nurullah İLHAN
  • Yazı İşleri Müdür V.Karacabey Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu; 1-Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde ilgili idaresince belirlenecek olan;  "Bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde ilgili idaresi yetkilidir." konusunda; Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda aşağıdaki hükümlerin uygulanmasına; • Bağımsız bölüm olarak yapılmaması. İmar planında belirtilen son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılması, • Üst kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan hacimlerin, ilave kat döşemesi yapılmak suretiyle bölünmemesi, • Çatı mahya yüksekliğinin 5.0 m’yi geçmemesi ve çatı eğiminin max. %45 olması, • Tonoz çatı yapılmak istenmesi durumunda hmax:4.00 m olması, • Dubleksin üst katının, alt kat dubleks sınırları içinde olması, • Çatı piyesleri ile oluşturulan kapalı mekanlarda, bina ön cephesinde teras bırakılması durumunda genişliği 3.00 m den (Yeniköy ve Malkara’da 2.00 m) az olmaması ve komşu parsellerden 1,50m çekilmesi ya da parsel sınırındaki kalkan duvarın çatı eğimi ile parapete kadar devam etmesi, • Çatı parapet duvar üzerine oturtulması durumunda parapetin 0.90m yüksekliğinde, çatı yapılmaması durumunda parapetin 1.20 m, • Güvercinlik yapılması durumunda genişliği max. 4.00 m, • Güvercinlik yüksekliği çatıya birleştiği noktada min. 2.00 m, • Güvercinlik çatı yüksekliği hiçbir zaman max. çatı mahyasını aşamaz. • Saçak; binada çıkma olması durumunda kapalı çıkmalarda max. 0.50 m, açık çıkmalarda max. 0.30m, binada çıkma olmaması durumunda max. 1.20 m olması, • Blok Nizam ve Ayrık Nizamlarda çatı piyesleri Emsal alanına dahil edilmez.  "İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergâhındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına karar vermeye ilgili idare yetkilidir" konusunda; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Madde 4’te; “d) Asma kat: Zemin katı ticari olarak kullanılmayan konut alanları haricinde, zemin katta ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlanan, ait olduğu bağımsız bölümün 1/3’ünden az yapılamayan, iç yüksekliği 2.40 metreden az olmayan, yola bakan cephe veya cephelerde merdiveni de dâhil 3.00 metreden fazla yaklaşmayan katı (İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergâhındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına karar vermeye ilgili idare yetkilidir.)”denilmektedir. Bu hususta söz konusu Asma katın ilçemizsınırları içerisinde imar planlarında yer alan konut alanlarında da yapılabilmesine; İlçemiz sınırları içerisinde bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalardaki uygulamalar ile konut alanlarında asma katlı depo yapılması ile ilgili uygulamalar hakkında yukarıda alınan kararlar Komisyonumuzca uygun bulunarak onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  Mecliste görüşülmesi sonucunda; Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde “Bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalarda çatıdaki değişik çözümlerin kabulünde ilgili idaresi yetkilidir.” Denildiğinden; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4/d bendi kapsamında asma katın ilçemiz sınırları içerisinde imar planlarında yer alan konut alanlarında yapılması ile ilçemiz sınırları içerisinde bodrum hariç 2 katı geçmeyen binalardaki uygulamalar ile konut alanlarında asma katlı depo yapılmasına. Belediye Meclisinin 12.02.2018 tarihli Olağan Meclis Toplantısının II. Birleşiminin I. Oturumunda Komisyon raporu doğrultusunda mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2018/27 sayılı meclis kararı. 03.07.2017 tarih ve 30113 Resmi Gazetede yayınlan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından yönetmeliğin 40.maddesinin 12.fıkrasına istinaden alınan 12.02.2018 tarih ve 2018/27 sayılı Belediye Meclisi kararıyla (yukarıda belirtilen) 2 kata kadar olan yapıların çatı katlarında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin içerisinde çatı katlarının emsale dâhil edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Sonrasında 27.05.2018 tarih ve 30433 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği onaylanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmelik Belediyemiz tarafından da uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte ise çatılarla ilgili farklı düzenlemeler yapılmış ve çatı arası piyeslerinin emsal dışında tutulması ile ilgili bir hüküm eklenmemiştir. Sonuç olarak; Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinden önce alınan meclis kararına istinaden, çatı altında kalan ve bir alt katla irtibatlı bölümlerin, emsale dâhil edilmemesine yönelik talepler gelmektedir. Konu ile ilgili tereddütte düşülmüş olup tarafımızca onaylanacak projelerde söz konusu çatı arası piyeslerinin emsal dışında tutulup tutulamayacağıyla ilgili görüşünüzün bildirilmesi hususunda;

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İmar Kanunu


Yorumlar