İcradaki Taşınmaz Satışlarında Emlak Vergisi Alacağının Tahsili

  • 10.07.2020Nurullah İLHAN
  • Yazı İşleri Müdür V.Karacabey Belediyesi

Soru

1319 S. Emlak Vergisi Kanununun 30 maddesi; "Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükellefe rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere bildirir." 6183 S. Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 21 maddesi; "Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir."denilmektedir. İcra müdürlüğü ile yaptığımız görüşme sonunda 1319 sayılı kanunun 30 maddesini 7101/47 torba kanununla amme alacakları kanununun 21. maddesi ilga edeceğini söylüyor. Torba yasa ile çıkan bu madde 1319 S. K/30 maddesini ilga eder mi? Rehin alacağın önüne geçtiği icra satışlarından sonra icra dairesi tarafından emlak vergisi ödemesi yapılmıyor. Bu icradan satışı olan emlak vergisi borcuda bulunan ilgili borçludan nasıl tahsil edilecektir?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Emlak Vergisi Kanunu


Yorumlar