İmar Para Cezasından Mirasçıların Sorumluluğu

  • 10.09.2015 *** B***
  • ********* ****** İnegöl Belediyesi

Soru

Tarafımca 07.09.2015 tarihinde ‘Ölen kişiye ait imar para cezasının terkini’ başlıklı soru ile imar para cezası kesilen şahsın ölümü halinde tahsil edilmeyen ceza tahakkunun terkin edilip edilmeyeceği sorulmuştur. 9.9.2015 tarihli cevabi yazınız ile mirasçılar redd-i mirasta bulunmamışlarsa müteveffaya ait imar para cezasının mirasçılardan tahsil edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 31.05.2007 tarih, 2006/2914 E. 2007/1316 K. sayılı kararında, , cezanın sorumlusu kişinin ölümü halinde, ceza sorumluluğunun bireyselliği ilkesi uyarınca ceza uygulanamayacağına vurgu yaparak, bu ilkenin idari yaptırımlar alanında yer alan idari para cezaları için de geçerli olduğunu belirtmiş ve söz konusu idari para cezasının mirasçılardan tahsilinin olanaksız olduğuna hükmetmiştir. Yine, 442 sayılı Tahsilat Genel Tebliği’nde ‘…Öte yandan, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince, çeşitli kanunlardaki hükümlere dayanılarak tatbik edilmesi öngörülen ve idarelerin düzenleme yapma ve ceza verme yetkileri gereğince verilen idari para cezalarının, özel kanunlarda belirlenen sürelerde ödenmemesi ve bu cezaların kesinleşmesi halinde, takip ve tahsil işlemlerinin 6183 sayılı Kanun çerçevesinde yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. İdari para cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda, cezaya muhatap olan kişilerin ölümü halinde idari para cezalarının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde ayrıca bir hüküm bulunmaması koşuluyla, Anayasanın 38 inci maddesinde yer verilen “Cezaların Şahsiliği” ilkesi gereğince, bu idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi icap etmektedir.’ açıklamasına yer verilmiştir. Bu kapsamda, 09.09.2015 cevabi yazınızla, imar para cezalarının cezadan sorumlu kişinin ölümü halinde, para cezasının mirasçılardan tahsil edilip edilmeyeceği hususundaki tereddüt giderilememiştir. Bu konudaki görüşlerinizi rica eder, saygılarımı sunarım.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kabahatler Kanunu


Yorumlar