İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımı Hk.

  • 19.01.2021 N*** ***
  • ********* ****** Karacabey Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; 6331 sayılı Kanunun 2 maddesi "kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır." ve 38 madde "50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde" yürürlüğünü belirtmiştir. 4734 sayılı Kanunun 62/e maddesinde "e) (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/83 md. Aynen kabul: 1/2/2018-7079/78 md.)(1) kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz ve 62/e (2) 2) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez. denilmektedir. Belediyenin yüzde yüz hissesine sahip Ltd şirketi bu hizmeti alabilmesi için ekap üzerinden açık ihale yapacak fakat bu hizmetin yaklaşık maliyeti %100 personel kaleminden oluşmaktadır. Personel hizmeti olan bu iş idare yani şirket için kısmi zamanlı olarak hizmeti gördürmektedir. Mevzuatta personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, deniliyor fakat kısmi süreli...... yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti %100 asgari işçilik maliyeti....... ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil bulunmamakta........ işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik her zaman bu hizmet alınması gerekiyor....... arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Bunun değerlendirdiğimizde ihale yapılması sakınca doğrurur mu? 6331 sayılı yasanın yürürlüğünden sonra 4734 'ün 62/e maddesi yürürlüğe girmiş fakat uygulamada bizlere tereddüt yaşatmaktadır.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar