Ödemelerde Sorumluluk ve Kamu Zararı

  • 17.08.2019 A*** A***
  • ********* ****** Ozan Belediyesi

Soru

Merhaba Sayın Hocam, Belediyemiz 2019 ağustos ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı denetim elemanınca teftiş edilmiştir. Teftiş neticesinde kamu zararı tespit edilmiştir. Kamu zararına konu; 27.03. 2014 tarihli ödeme emri olan 173.343,20 TL firmanın alacağıdır. Belediyemiz hesabında nakit olmadığı için ilgili firma 20.05.2014 belediyemizi icraya verilmiştir. İcra masrafları 38.222,00 TL olarak icra müdürlüğü tarafından hesaplanmıştır. Belediyemiz firmanın net 173.343,20 TL alacağını ağustos 2014 tarihinde ödemiştir. Kalan icra takip giderini, nisan 2015’de icra dairesine ödemiştir. Denetim neticesinde icra takip gideri olan 38.222,20 TL kamu zararı olarak tespit edilmiştir. 38.222,20 TL' nin ödendiği tarih olan nisan 2015' deki harcama yetkilisi (Belediye Başkanı) ve Mali Hizmetler Müdürüne kamu zararı çıkartılmıştır. Denetim raporunda ilgili kişilere kamu zararını çıkartılmasında aşağıda belirtilen maddeler gerekçe olarak gösterilmiştir. 1- 5393 sayılı kanun 38 maddesinin (a) bendinde; “Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek belediyenin hak ve menfaatlerini korumak Belediye Başkanının görevleri arasında sayılmıştır.” 2- 4734 sayılı kanun 5. Maddesinde “ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” 3- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanun 49. Maddesi “ kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Diğer taraftan, ilgili tutarın icraya verildiği 20.05.2014 tarihe kadar görevli Harcama Yetkilisine ve Mali Hizmetler Müdürüne değil de, icra masraflarını ödendiği tarih olan nisan 2015’de görevli Harcama yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürüne kamu zararı çıkartılmıştır. 5018 sayılı Kanunun 71 maddesinde, Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Kamu zararının belirlenmesinde; a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması, d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, Esas alınır. Şeklindedir Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7/A maddesinin (3) fıkranın, (ç) bendinde ise, Kamu zararının; sorumlunun kasıt, kusur veya ihmalinden kaynaklandığına ilişkin illiyet bağının kurulması, gerektiği belirtilmiştir. Belediyemizde Mali Hizmetler Müdürü aynı zamanda Muhasebe Yetkilisi olup ilgili görevlinin, firmaların belediyeden alacağı konusunda 5018 sayılı kanunda yetki verilmemiştir. Sadece Muhasebe Yetkilisine Ödeme Emri Belgeleri üzerinde şekil yönünden inceleme yetkisine rağmen kamu zararından sorumlu tutulmuştur. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7/A maddesinin (1) fıkrası kapsamında işlem tesis etmek için, kamu zararı tutarının icraya verildiği tarihe kadar olan görevliler mi sorumlu tutulmalıdır? Yoksa icra tutarlarının ödendiği tarihteki görevliler mi sorumlu tutulmalıdır? Saygılarımla.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar