Parselasyon Planı Bulunmayan Alanlarda İfraz ve Tevhid İşlemi Hk.

  • 14.07.2020Mehmet Gürsel AÇICI
  • Mali Hizmetler MüdürüAmasra Belediyesi

Soru

3194 sayılı Kanunun üçüncü bölüm başlığı “Arazi ve Arsa Düzenleme Esasları” şeklinde, 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir.” “Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskûn alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz. Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir.” Denmektedir.?Belediye olarak parselasyon planı yapmamız bir zorunluluk mudur? Bu zamana kadar tüm işlemler 15. ve 16. ile yürütülmektedir? Ancak Kadastro Müdürlüklerince parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit yapılamayacağı bildirilerek dosyalarımız geri gelmektedir? Bütçemiz yetersiz ise ne yapmalıyız? Teşekkürler..

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İmar Kanunu


Yorumlar