Personel Giderleri Oranı ve Geçici İşçi Vizesi Hk.

  • 23.02.2020Ferit ÇÜNER
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürüDöşemealtı Belediyesi

Soru

28.04.2018 tarih ve 2018/11608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci bölüm 5 inci maddesinde “idarelerin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, idarenin gerçekleşen en son yıl bütçe giderleri toplamının her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak miktarın % 40’nı aşamaz. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranı aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranın altına ininceye kadar idare şirketlerine personel alımı yapılamaz.” denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi de "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir." denilmektedir. Kurumumuz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2019 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerimiz 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu %65,7 olarak belirlenmiştir. Bu itibarla daha önce kurumuzda 5620 sayılı kanun gereği her yıl belediye meclisi tarafından vizesi alındıktan sonra 5 ay 29 gün süre ile geçici işçi olarak istihdam edilen personellerin kurumuzda çalıştırılması mümkün müdür?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Belediye Kanunu


Yorumlar