Sosyolog Kadrosundaki Memurun Arazi Ücreti ve Ek Özel Hizmet Tazminatı Talebi

  • Mevzuat Tarihi19.02.2021
  • KurumKamu Denetçiliği Kurumu

Bu Karar; araziye çıktığını belirterek kendisine arazi ücreti ve ek özel hizmet tazminatlarının ödenmesini isteyen sosyolog olan memurun talebine ilişkindir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

SAYI: 2021/2937-S.21.4704

BAŞVURU NO: 2020/97647

KARAR TARİHİ: 19/02/2021

RET KARARI

BAŞVURAN: ... ....

BAŞVURUYA KONU İDARE: Osmaniye Valiliği

BAŞVURUNUN KONUSU: Arazi ücreti ve ek özel hizmet tazminat talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ: 30/09/2020

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1)Başvuran, Kurumumuza yaptığı başvurusunda, özetle; Osmaniye İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde sosyolog olarak görev yaptığını, Müdürlük bünyesinde yapılan iş ve işlemlerin yürütülmesi çerçevesinde köylere gidildiğini, bu kapsamda arazi ücretleri ile üçer aylık dönemlerde ek özel hizmet tazminatı ödendiğini, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararın 2 sayılı cetvelinin E bölümünde belirtilen zam ve tazminatlara göre verilmesi gerekirken arazi ücretleri ve üçer aylık dönemlerde verilen ek özel hizmet tazminatlarının tarafına verilmediğini belirterek, arazi ücretleri ve üçer aylık dönemde verilen ek özel hizmet tazminatlarının ödenmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2) Osmaniye Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 10/11/2020 tarihli ve ... sayılı yazısı ve eklerinde özetle;

2.1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ekli II sayılı cetvelin -E- (Teknik Hizmetler) bölümünün 6 ncı maddesinde " Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır." Denildiğinden Sosyolog kadrosunda görev yapan başvuranın THS dahil personellere her ay ödenen arazi tazminatı ile üçer aylık dönemlerde ödenen ek özel hizmet tazminatı almasının mümkün görülmediği,

2.2) 01.09.2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020-2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı’nın 12 inci maddesinde yer alan düzenlemenin ek özel hizmet tazminatını kapsamaması nedeniyle başvuranın söz konusu düzenleme kapsamında ek özel hizmet tazminatı alma imkânın bulunmadığı,

2.3) Sosyolog kadrosunda görev yapan başvuranın fiili görev tanımında ek özel hizmet tazminatı ödemesini gerektiren iş ve işlemlerle ilgili görev sorumluluğu bulunmadığından ve ayrıca işgal ettiği kadronun Hazine ve Maliye Bakanlığınca ek özel hizmet tazminatından yararlanacak unvanlar arasında değerlendirilmeyerek vize edilmediğinden başvurana arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenemediği,

2.4) Başvuranın arazide görevlendirildiğine dair her hangi bir görevlendirme onayı bulunmadığı,

İfade edilmiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT  

3) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.  

4) 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesinde; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”

5) 657 sayılı Kanunun 152 inci maddesi uyarınca 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın II sayılı cetvelinin -E- (Teknik Hizmetler) bölümünün 6 ıncı maddesinde,

“6- Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .............. :3,0

1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ..........:2,0

3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................:1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. (…)”

6) 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020-2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı’nın 12 inci maddesinde,

“2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü'nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.”

7) Maliye Bakanlığınca yayımlanan 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, “Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için %3, %2 ve %1,2 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminatı toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,

b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı,

yeterli olacaktır.”

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

8) Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın tarafına arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenmesi talebinin reddedilmesi gerektiği yönündeki öneri, Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

9) Başvuran, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2 sayılı cetvelinin E bölümünde belirtilen zam ve tazminatlara göre verilmesi gerekirken arazi ücretleri ile üçer aylık dönemlerde verilen ek özel hizmet tazminatların tarafına ödenmesini talep etmektedir.

10) Konuyla ilgili mevzuat incelendiğinde, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği hükümleri uyarınca arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenebilmesi için personelin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapıyor olması ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında yer alan açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmasının bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

11) 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020-2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı’nın 12 inci maddesi ile sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler” bölümünün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarının uygulanmasına imkan tanındığı, ancak söz konusu düzenlemenin devamında “bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.” denilmek suretiyle Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan sosyolog unvanlı personelin sahip olabileceği zam ve tazminatların sayma yoluyla açık şekilde belirtildiği tespit edildiğinden başvuru konusu arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatın söz konusu düzenlemenin kapsamında olmadığı sonucuna varılmıştır.

12) Yukarıdan bu yana yapılan açıklamalar, anılan mevzuat hükümleri, idarenin cevabi yazıları ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde; 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2020-2021 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı’nın 12 inci maddesi gereğince Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan sosyolog unvanlı personelin sahip olabileceği zam ve tazminatların sayma yoluyla açık şekilde belirtildiği, başvuru konusu arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatın söz konusu düzenlemenin kapsamında olmadığı, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenebilmesi için personelin Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapıyor olması ve aynı zamanda Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında yer alan açık çalışma mahallerinde fiilen çalışmasının bulunması gerektiği, sosyolog kadrosunda görev yapan başvuranın ise Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görev yapmadığı, fiili görev tanımında ek özel hizmet tazminatı ödemesini gerektiren iş ve işlemlerle ilgili görev sorumluluğunun bulunmadığı ve aynı zamanda arazide görevlendirildiğine dair her hangi bir görevlendirme onayının da bulunmadığı anlaşıldığından başvuranın tarafına arazi tazminatı ile ek özel hizmet tazminatı ödenmesi talebinin reddedilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

B.  İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

13) 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde iyi yönetim ilkelerine yer verilmiş olup; idare tarafından, Kurumumuzca talep edilen bilgi ve belgeler süresi içinde gönderildiğinden ve Gönderme Kararımız üzerine hem başvurana hem de Kurumumuza kısa sürede cevap verdiğinden “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkesine uygun hareket edildiği; ancak, başvuranın talebini reddederken bu işlem karşısında hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğinin gösterilmemiş olması sebebiyle “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uyulmadığı tespit edilmiş olup, idareden bundan böyle bu ilkeye de uyması beklenmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

14) 14/06/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre, kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup Gaziantep İdare Mahkemesine yargı yolu açıktır

VII.KARAR  

Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre BAŞVURUNUN REDDİNE, 

Kararın, BAŞVURANA ve OSMANİYE VALİLİĞİNE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar