Uzlaşma Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.02.1999
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Yönetmelik; 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Kanunun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Vergi Usul Kanunu


Yorumlar