2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 10)

  • Mevzuat Tarihi12.05.2005
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (o) bendi, 11 inci maddesinin (o) bendi ve 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun “Kamu kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler” başlığı altındaki 34 üncü maddesine göre, genel ve katma bütçeli kuruluşlar, özel bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, spor tesisi, kreş ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında aşağıdaki esas ve usullere uyulması amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar