Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 159)

  • Mevzuat Tarihi17.03.2005
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eki cetveller söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla düzenlenmiş olup; 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli I Sayılı Cetvel İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamlarını; II Sayılı Cetvel Özel Hizmet Tazminatını; III Sayılı Cetvel ise Diğer Tazminatları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar