Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 162)

  • Mevzuat Tarihi31.01.2012
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” maddesine ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar