Devlet Memurluğundan Çıkarılan Kişinin Belediye Şirketine İşçi Olarak Alınıp Alınamayacağı

  • Mevzuat Tarihi19.07.2019
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Görüş; 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkındadır.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

19/07/2019

Sayı: 83683335-900-E.168868

Konu: Şirkete işçi alımı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: ……….. tarihli ve ………..  sayılı yazınız.

 

……….. 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 13.11.2018 tarih ve E:2018/100, K:2018/361 sayılı kararı ile “görevi kötüye kullanma” suçundan 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan ………..’ın belediyeniz şirketine işçi olarak alınıp alınamayacağına ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.

 

28.04.2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların Şirket personelinde aranacak şartlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 

 

"Şirketlerde işe alınacaklarda;

1) 5/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

 

2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

…5) 22/5/2003 tarihti ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

7) İlgili idarelerce ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek işin niteliğine uygun özel şartları taşımak,

şartlar aranır." hükmü,

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Birinci fıkranın altıncı bendine ilişkin soruşturma ve/veya araştırma talepleri ilgili valilik aracılığıyla yetkili mercilerden istenir. İntikal eden güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre illerde valilikler bünyesinde teşkil edilen değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. Ancak vali tarafından uygun görülmesi halinde sonuçların değerlendirilmesi ilgili idare bünyesinde anılan Yönetmeliğe göre teşkil edilen değerlendirme komisyonuna bırakılabilir. Şirketin ortakları arasında birden fazla idare bulunması durumunda değerlendirme yetkisinin bırakılacağı idare vali tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde; adı geçenin almış olduğu cezanın söz konusu usul ve esasların 4 üncü maddesinde yer alan; şirketlerde işe alınacaklarda aranan şartlar arasında sayılan “Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,” hükmü kapsamında olmadığı, ancak gerekli değerlendirmenin aynı maddede belirtilen komisyonca yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Bakan a.

 

 Genel Müdür

DAĞITIM 

Gereği:                                                                                                     Bilgi:

 

……………… Belediye Başkanlığına                                                                  ………. Valiliğine


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar