Diğer Hususlar

  • Sıralama

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme

Bu görüş, yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görev yapan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin, bahsi geçen ida...

Geriye Dönük Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması

Bu Görüş; üniversitedeki görevinden ihraç edilen ve daha sonra OHAL Komisyon Kararı neticesinde görevine iade edilen personel için yapılacak geriye dönük ücret ödemelerinde vergi matrahının ve asgari geçim indiriminin nasıl uygulanacağına ilişkindir.

İtfaiye Hizmetleri

Bu Genelge; Anayasa Mahkemesinin Belediye Kanunu'nunda yer alan "...Belediye............. itfaiye... hizmetlerini yapar veya yaptırır." cümlesinde "yaptırır" ibaresinin itfaiye hizmeti yönünden, itfaiye hizmetlerinin kamu görevlileri tarafından yeri...

Kimya Mühendisi Memurun Serbest Çalışması

Bu görüş, kimya mühendisi olan memurun mesleğini serbest olarak yürütüp yürütemeyeceğine ilişkindir.

Memurun Göreve 10 Gün Gelmemesi

Bu görüş; mazeretsiz ve kesintisiz olarak on gün göreve gelmeyen memurlar hakkında uygulanacak çekilme işlemlerine ilişkindir.

Devlet Memurluğundan Çıkarma İstemli Soruşturma Esnasında Memurun İstifa Talebi

Bu görüş; Devlet memurluğundan çıkarma istemli disiplin soruşturması sırasında memurun çekilme isteğinde bulunması halinde yapılacak işlemlere ilişkindir.

Diyetisyen Olan Memurun Serbest Olarak İcra Etmesi

Bu görüş, diyetisyen olan memurun mesai saatleri haricinde mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceğine ilişkindir.

Devlet Memurunun Televizyon Kanalında Program Yapması

Bu görüş, Devlet memurunun bir televizyon kanalında yayınlanacak olan tarih programında moderatörlük yapıp yapamayacağına ilişkindir.

Memurun Ticari Plakasını Kiraya Verip Veremeyeceği

Bu görüş, Devlet memurunun üzerine kayıtlı ticari taksi plakasını başkasına devretme yerine başka bir şahsa verip ticari işletme kurmadan kira geliri alıp alamayacağına ilişkindir.

Mahkeme Kararı İle Göreve İadeye Rağmen Başlamama

Bu görüş; mahkeme kararınca görevine iade edilen memurun görevine başlamaması halinde yapılacak işleme ilişkindir.