Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediye Lehine Hükmedilen Davalarda Vekalet Ücreti

Bu Görüş; Belediye lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekâlet ücretinin kime, ne şekilde ödenmesi gerektiği hususuna ilişkindir.

Avrupa Birliği Projelerinde Görevlendirilen Kamu Personeline Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bu Görüş; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversiteniz arasında Erasmus Programı kapsamında birden fazla yararlanıcısı olan projenizin hibe sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girdiği, proje sürenizin 24 ay olarak be...

Geçici Görevlendirme Suretiyle Avukat Çalıştırılması

Bu Görüş; 657 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ikinci fıkrasına göre, ilgili kurumun görüşü alınarak Belediyede geçici görevli avukat çalıştırılabileceğine ilişkindir.

Görevden Ayrılan Kamu Görevlilerinin İhtiyari Arabuluculuk Yapıp Yapamayacağı

Bu görüş; belediyedeki görevinden ayrılan kişinin aynı idare nezdinde 3 yıl süreyle ihtiyari arabulucu olamayacağına ilişkindir.

İtfaiye Hizmetleri ve Personellerin Denetlenmesi

Bu Görüş, itfaiye teşkilatının belediye sınırları dışında meydana gelen yangınlara da müdahale edebileceği ve itfaiye teşkilatının ve personelinin hangi makamlar ve kuruluşlar tarafından denetlenebileceğine ilişkindir.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme

Bu görüş, yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görev yapan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin, bahsi geçen ida...

Geriye Dönük Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması

Bu Görüş; üniversitedeki görevinden ihraç edilen ve daha sonra OHAL Komisyon Kararı neticesinde görevine iade edilen personel için yapılacak geriye dönük ücret ödemelerinde vergi matrahının ve asgari geçim indiriminin nasıl uygulanacağına ilişkindir.

İtfaiye Hizmetleri

Bu Genelge; Anayasa Mahkemesinin Belediye Kanunu'nunda yer alan "...Belediye............. itfaiye... hizmetlerini yapar veya yaptırır." cümlesinde "yaptırır" ibaresinin itfaiye hizmeti yönünden, itfaiye hizmetlerinin kamu görevlileri tarafından yeri...

Devlet Memurluğundan Çıkarılan Kişinin Belediye Şirketine İşçi Olarak Alınıp Alınamayacağı

Bu Görüş; 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkındadır.

Kimya Mühendisi Memurun Serbest Çalışması

Bu görüş, kimya mühendisi olan memurun mesleğini serbest olarak yürütüp yürütemeyeceğine ilişkindir.