Diğer Hususlar

  • Sıralama

Avrupa Birliği Projelerinde Görevlendirilen Kamu Personeline Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Bu Görüş; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversiteniz arasında Erasmus Programı kapsamında birden fazla yararlanıcısı olan projenizin hibe sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girdiği, proje sürenizin 24 ay olarak be...

Görevden Ayrılan Kamu Görevlilerinin İhtiyari Arabuluculuk Yapıp Yapamayacağı

Bu görüş; belediyedeki görevinden ayrılan kişinin aynı idare nezdinde 3 yıl süreyle ihtiyari arabulucu olamayacağına ilişkindir.

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme

Bu görüş, yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görev yapan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin, bahsi geçen ida...

Geriye Dönük Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi Matrahının Hesaplanması

Bu Görüş; üniversitedeki görevinden ihraç edilen ve daha sonra OHAL Komisyon Kararı neticesinde görevine iade edilen personel için yapılacak geriye dönük ücret ödemelerinde vergi matrahının ve asgari geçim indiriminin nasıl uygulanacağına ilişkindir.

İtfaiye Hizmetleri

Bu Genelge; Anayasa Mahkemesinin Belediye Kanunu'nunda yer alan "...Belediye............. itfaiye... hizmetlerini yapar veya yaptırır." cümlesinde "yaptırır" ibaresinin itfaiye hizmeti yönünden, itfaiye hizmetlerinin kamu görevlileri tarafından yeri...

Devlet Memurluğundan Çıkarılan Kişinin Belediye Şirketine İşçi Olarak Alınıp Alınamayacağı

Bu Görüş; 5 ay hapis cezası alarak devlet memurluğundan çıkarılan kişinin belediye şirketine işçi olarak alınıp alınmayacağı hakkındadır.

Kimya Mühendisi Memurun Serbest Çalışması

Bu görüş, kimya mühendisi olan memurun mesleğini serbest olarak yürütüp yürütemeyeceğine ilişkindir.

Memurun Göreve 10 Gün Gelmemesi

Bu görüş; mazeretsiz ve kesintisiz olarak on gün göreve gelmeyen memurlar hakkında uygulanacak çekilme işlemlerine ilişkindir.

Devlet Memurluğundan Çıkarma İstemli Soruşturma Esnasında Memurun İstifa Talebi

Bu görüş; Devlet memurluğundan çıkarma istemli disiplin soruşturması sırasında memurun çekilme isteğinde bulunması halinde yapılacak işlemlere ilişkindir.

Diyetisyen Olan Memurun Serbest Olarak İcra Etmesi

Bu görüş, diyetisyen olan memurun mesai saatleri haricinde mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceğine ilişkindir.