Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

  • Mevzuat Tarihi20.12.2012
  • KurumBakanlar Kurulu

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 18/12/2012 tarihli ve 20241 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Karar Sayısı : 2012/4092

Resmî Gazete: 28 Aralık 2012  / 28511

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARAR

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE I- (l) Bu Kararın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere ekli listede kurumu, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (47.000) kişinin; 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar” çerçevesinde, bir mali yılda I I ay 28 günü geçmemek üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2013 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Başvuru ve aranacak şartlar

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin;

a) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Kararnamenin eki Esasların I inci maddesinin birinci ve İkinci fıkralarında yer alan (60) günlük süre İçerisinde anılan maddede belirtilen ilgili kurumlara başvurması,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (l), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması, gerekir.

Atama teklifleri

MADDE 3- (1) Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda, kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir.

Görev yeri  

MADDE 4- (l) Geçici personel, ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalıştırılabilir. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevlendirilen geçici personelin ücretleri görevlendirildikleri kuruluşlar tarafından ödenir.

(2) Bu Karara göre üniversitelere tahsis edilen toplam pozisyonlarda çalıştırılacak geçici personelin sayılan üniversiteler itibariyle Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

(3) Geçici personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması hâlinde diğer illerde istihdam edilir.

(4) Geçici personel, talebi üzerine istihdam edildiği ilin dışında başka bir ilde, kurumun hizmet ihtiyaçları doğrultusunda ve yeni hizmet sözleşmesi yapılması kaydıyla istihdam edilebilir.

İşe başlama

MADDE 5- (l) Geçici personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahallî sınırlar içerisinde olması hâlinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zonındadırlar.

(2) Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar,

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

(4) Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.

(5) Askerlik görevini yapmakta olanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden ayın başından İtibaren başlar.

Devlet Personel Başkanlığına bildirim

MADDE 6- (l) Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı hâlde göreve başlamayan personel 30 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bakanlıklarca bağlı veya ilgili kuruluşlarda görevlendirilen personel de bağlı ve ilgili kuruluşlar itibarıyla ayrı ayrı manyetik ortamda adı geçen Başkanlığa bildirilir.

(2) Kurumlarca, ataması yapılan personelden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanların son durumları, T.C. kimlik numaralarıyla birlikte geçici personelin bilgilerini içerecek şekilde, yılın 5 inci ve I I inci aylarında Devlet Personel Başkanlığına manyetik ortamda bildirilir.

Ücretler

MADDE 7- (l) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.

a) Yükseköğrenim mezunlarına 21250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı İle çarpımından elde edilecek tutar.

b) Lise ve dengi okul mezunlarına 19.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dâhil) mezunlarına 17.275 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

(2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

(3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin aslî personeli gibi iaşe edilir.

(4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde faydalandırılır.

(5) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

(6) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.

Ödeme günü

MADDE 8- (l) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi hâlinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenir.

İş sonu tazminatı

MADDE 9- (I) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ücretli izin süreleri dâhil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine vaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) İlgilinin ölümü,

c) İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi, hâllerinden birinin vukû bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt avlık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

(3)Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm hâlinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

(4) Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hâllerinde iş sonu tazminatı ödenmez.

(5) İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Çalışma saatleri

MADDE 10- (l) Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanır.

İzinler

MADDE II- (l) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilir.

(2) Geçici personele, resmî tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.

(3) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin, ana, baba veya kardeşinin ölümü hâlinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir.

(4) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği geçici personelin ücretinden düşülür. Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için, doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

Başka iş yapma yasağı

MADDE 12- (1) Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Suç sayılan fiil ve hareketler

MADDE 13- (l) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.

Sosyal sigortaya tabi olma

MADDE 14- (1) Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 15- (l) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.

Vize zorunluluğu

MADDE 16- (l) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için, 2012 yılındaki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunur. Ancak, bu Karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin, geçici personele ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığına vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

İstihdam yasağı

MADDE 17- (l) Bu Karar kapsamında. özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez.

Yetki

MADDE 18- (l) Bu Kararın uygulanmasında, mali konular dışında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 19- (l) Bu Karar, 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (l) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

LİSTE

Kurum Adı

Adedi

Sözleşme Süresi

Avrupa Birliği Bakanlığı

50

2013 Yılı

Adalet Bakanlığı

4.500

2013 Yılı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

750

2013 Yılı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

100

2013 Yılı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

200

2013 Yılı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

600

2013 Yılı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

50

2013 Yılı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

50

2013 Yılı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

3.500

2013 Yılı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

300

2013 Yılı

İçişleri Bakanlığı

4.500

2013 Yılı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

1.000

2013 Yılı

Maliye Bakanlığı

1500

2013 Yılı

Milli Eğitim Bakanlığı

15.000

2013 Yılı

Milli Savunma Bakanlığı

50

2013 Yılı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

1.000

2013 Yılı

Sağlık Bakanlığı

1.000

2013 Yılı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

500

2013 Yılı

Danıştay Başkanlığı

100

2013 Yılı

Yargıtay Başkanlığı

150

2013 Yılı

Devlet Personel Başkanlığı

50

2013 Yılı

Gelir İdaresi Başkanlığı

800

2013 Yılı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

1.500

2013 Yılı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

2.500

2013 Yılı

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

100

2013 Yılı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

250

2013 Yılı

Karayolları Genel Müdürlüğü

250

2013 Yılı

Orman Genel Müdürlüğü

1.500

2013 Yılı

Spor Genel Müdürlüğü

150

2013 Yılı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1.250

2013 Yılı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

250

2013 Yılı

Üniversiteler                                       

3.500

2013 Yılı

Toplam

47.000

 

 

 


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar