Görüşler

  • Sıralama

Cumhurbaşkanlığı Kararı Çerçevesinde Maaşlardan İcra Kesintilerinin Yapılıp Yapılmayacağı

Covid-19 kapsamında getirilen önlemler çerçevesinde; kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılı...

İş Akdi Feshedilen İşçiye Arabuluculuk Müessesesinden Yararlanılması Sonucunda Ödenen Tutarlardan Gelir Vergisi Tevkifatı

Bu Görüş; iş akdi feshedilmesi ve arabuluculuk müessesesi kullanılarak anlaşmaya varılan durumda, uzlaşma kapsamında çalışana yapılan ödeme tutarları üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkindir.

Personel Şirketi İle İl Özel İdaresi Arasında Yapılan Sözleşmenin Damga Vergisi

Bu Görüş; İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Ödenecek Tazminatlarda Damga Vergisi

Bu Görüş; feshedilen sözleşmeler nedeniyle ödenecek tazminat ödemelerinde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, ödemelerin damga vergisine tabi olup olmadığı ve damga vergisine tabi olması durumunda ise hangi tutar ve oran (sözleşme tutarı, tazminat tu...

Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçen İşçilerin Vergi Matrahının Hesaplanması

Daha önce taşeron firmada çalışan işçilerden, 696 sayılı KHK uygulaması sonucu mahalli idare şirketine geçiş yapan işçilerin vergi matrahının sadece mahalli idare şirketinden aldığı ücretler dikkate alınarak mı hesaplanacağı, yoksa önceki şirketten e...

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilere İlave Tediye Ödemesi Yapılıp Yapılmayacağı

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilere İlave Tediye Ödemesi Yapılıp Yapılmayacağı konusunda, Bütçr ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığına verdiği görüş.

Arşiv Araştırması Sonucu Gelmeyen İşçilerin Geçiş İşlemleri

Devlet Personel Başkanlığının 30.03.2018 tarihinde yayınladığı görüşünde, bizimde sürekli olarak tavsiye ettiğimiz şekilde arşiv araştırması sonucu gelmeyenlerin işlemlerinin yürütülmesi, arşiv araştırması sonucu olumsuz gelenlerin ise tazminatsız ol...

Mahalli İdare Şirketlerinde İstihdam Edilen İşçiler

Değişik Belediye şirketlerinde işçi statüsünde olup, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında belediye ve bağlı kuruluşlarında çalıştırılanlar ile şirketin destek ve i...

Toplu İş Sözleşmesinde Damga Vergisi Uygulaması

Bu Görüş; toplu iş sözleşmesinde damga vergisi uygulamasına ilişkindir.

4/B Kapsamında İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görev Yapması

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin iş güvenliği uzmanı olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında...