Görüşler

  • Sıralama

Personele Verilen Yemek Bedelinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; işçilere işyerinde yemek verilmeyip, yemeğin bir şirketten alınan kartlarla verilmesinde, yani bu kartlara yüklenen bedel ile yalnızca hazır tüketim ürünleri satın alınabilmesi durumunda bu yemek yardımının gelir vergisinden istisna olup ol...

Engellilik İndirimi Alan Çalışanın İlave Asgari Geçim İndiriminden Faydalanması

Bu Görüş; üçüncü derece engelli olarak çalışan işçinin almış olduğu ücretin engellilik indirimiyle birlikte ilave asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususundadır.

Belediyelerde Geçici İşçi İstihdam Edilip Edilemeyeceği

Bu Görüş, belediyelerde geçici işçi istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Kısa Çalışma Ödeneğine Asgari Geçim İndiriminin Uygulanmayacağı

Bu Görüş; kısa çalışma ödeneğinin gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu ödemeye asgari geçim indiriminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Emekliliğe Teşvik Amacıyla Ücret Mahiyetinde Ödenen 7 Aylık Ücrete Engellilik İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu Görüş; ikinci derece engelli indiriminden yararlanan işçinin emekli olması karşılığında iş yerinin onun adına emeklilik teşviki olarak fazladan 7 aylık ücret ödemesi durumunda, söz konusu 7 aylık ücret ödemesine engellilik indiriminin uygulanıp uy...

Askerlik Borçlanmasının Diğer Ücret Gelirinden İndirim Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; askerlik borçlanmasının diğer ücret gelirinden indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Fazla Çalışma Ücretinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; fazla çalışma ücreti üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkindir.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarının Belirlenmesi

Bu Görüş, hizmet birliklerinin personel çalıştırılması işlerinin belediye şirketine gördürülüp gördürülemeyeceğiyle ilişkilidir.

Belediyede Engelli İşçi İstihdamı

Bu Görüş; belediye bünyesinde engelli işçi çalıştırılmak üzere bir engelli işçi kadrosunun verilmesine ilişkindir.

İşe Başlamadan Önce ÖdenenDoğum Borçlanması Primlerinin İndirim Konusu Olup Olamayacağı

Bu Görüş; doğum borçlanmasını ve ödemesini yapan çalışanınızın, doğum borçlanması ile ilgili olarak ödediği primlerin, ücret matrahından indirimini talep ettiğini belirterek, çalışmaya başlamadan önce yapılan ödemelerin gelir vergisi matrahının tespi...