Görüşler

  • Sıralama

Ücret Pusulasının İşçilere Elektronik Ortamda Tebliğ Edilmesi

Bu Görüş; gelişen teknoloji ve günümüz çalışma şartlarında zamanın ve iş gücünün daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla hizmete açılan e-devlet ve sair elektronik sistemler vasıtasıyla söz konusu ücret pusulalarının işçiye tebliğinin mümkün...

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi

Bu Görüş; Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde çalıştırılacak kişilerden a...

İş Makinası Sertifikaları

Bu Görüş; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanan iş makinalarını kullanmak için istihdam edilen personelin sahip olduğu yetki belgeleri (sertifika ve G sınıfı ehliyet) ile hangi tür iş makinalarını kullanabileceğine ilişkindir.

İş Kazası Geçiren İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi

Bu Görüş; iş kazası geçiren işçiye yapılan para yardımının vergilendirilmesine ilişkindir.

Hizmet Alımı Özel Güvenlik Personelinin İdari Takibi

Bu Görüş; belediye şirketinde görev yapan özel güvenlik personelinin idari takibi, performans kontrolü, vardiyası vb. görevlerin kim tarafından yapılacağı hususuna ilişkindir.

Personele Verilen Yemek Bedelinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; işçilere işyerinde yemek verilmeyip, yemeğin bir şirketten alınan kartlarla verilmesinde, yani bu kartlara yüklenen bedel ile yalnızca hazır tüketim ürünleri satın alınabilmesi durumunda bu yemek yardımının gelir vergisinden istisna olup ol...

Engellilik İndirimi Alan Çalışanın İlave Asgari Geçim İndiriminden Faydalanması

Bu Görüş; üçüncü derece engelli olarak çalışan işçinin almış olduğu ücretin engellilik indirimiyle birlikte ilave asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususundadır.

İşe Başlatmama Tazminatı Ödemesinde Damga Vergisine Tabi Olup Olmayacağı

Bu Görüş, işten ayrılan personelin arabulucu ile yapılan anlaşma gereği işe alınması gerektiği, şirketin personeli işe almak istememesi üzerine verilen tazminatın damga vergisine tabi olup olmayacağı hususuna ilişkindir.

Belediyelerde Geçici İşçi İstihdam Edilip Edilemeyeceği

Bu Görüş, belediyelerde geçici işçi istihdam edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Kısa Çalışma Ödeneğine Asgari Geçim İndiriminin Uygulanmayacağı

Bu Görüş; kısa çalışma ödeneğinin gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu ödemeye asgari geçim indiriminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.