Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Sağlık İzni Kullanırken Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sağlık İzni Süresi İçinde Kalacak Şekilde Rapor Alınması

Sağlık iznini kullanmakta iken raporun başlangıcı ve bitişi sağlık izni süresi içinde kalacak şekilde hastalık raporu alan memur hakkında yapılacak işlem hakkında...

Hangi Durumlarda Radyasyon Kaynakları Çalışan Memura Sağlık İzni Verileceği

Sürekli ve fiili olarak radyasyon kaynakları ile çalışmayan veya dönüşümlü olarak çalışan memura sağlık izni verilip verilmeyeceği hakkında...

Doğum Sonrası Analık İzni ve Yarım Gün İzinden Sonra Süt İzni Hakkı

Memurun doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren yarım gün izin hakkını kullandıktan sonra süt izni hakkının bulunup bulunmadığı hakkında...

Vekalet Edilen Kadronun Mali Haklarından Faydalanma

Şube müdürü kadrosuna vekaleten atanan ve teknisyen, tekniker, programcı, mühendis ve mimar unvanlı kadrolarda bulunan memurlara, vekalet ettikleri kadrolar için zam ve tazminat ile ek ödeme farklarının ödenip ödenemeyeceği hususunda...

Açıktan Vekil Atanan Memurların İzin Hakkı

Vekil ebe ve hemşirelerin 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için öngörülen izin haklarından yararlanıp yararlanamayacakları hakkında...

Fazla Çalışma Karşılığı Verilen İzinler

Bu görüş, memura fazla çalışma karşılığı verilen izinlerin kullanımı, ertesi yıla devredilmesi, tek seferde en fazla kaç gün kullanılacağı ile fazla çalışma ücretine ilişkindir.

Fizikçi Kadrosunda İken Mühendislik Bölümünü Bitiren Memurun Zam ve Tazminatları

Teknik Hizmetler Sınıfında fizikçi unvanlı kadroda görev yapan memurun, mühendislik bölümünden mezun olması sebebiyle mühendis unvanı için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hakkında...

Hamile, Doğum Yapmış ve Engelli Sözleşmeli Personele Gece Nöbeti ve Gece Vardiyası Verilmesi

Hamile ve doğum yapmış sözleşmeli personel ile engelli sözleşmeli personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilip verilemeyeceği hakkında...

Asilde Aranan Şartları Taşıyan Vekillerin Mali Hakları

Daire başkanı kadrosuna 657 sayılı Kanunun 68/B ve 86 ncı maddeleri uyarınca vekaleten atanarak bu görevi yürüten ilgililere, asilde aranan şartları taşımaları halinde daire başkanlığı kadrosunun ek gösterge, makam ve görev tazminatının verilip veril...

Fizik Tedavi Gören Memura İzin Verilmesi

Memura fizik tedavi merkezinde ayakta tedavisi sırasında izin verilip verilmeyeceği hakkında...