Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Ücretli Çalışan Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan avukat, hukuk müşaviri ve hukuk birimi amirine yapılan vekalet ücret ödemelerinin; Sayıştay tarafından verilen kararlar uyarınca vekalet ücreti matrahı ve maaş gelir vergisi matrahıy...

Vekaleten Atanan Memurların Hangi Şartlarda Vekalet Aylığı Alabilecekleri

Bu Görüş, zabıta memuru kadrosunda görev yapan ve temizlik işleri müdürü olarak tedviren görevlendirilen memurun vekalet aylığı alıp alamayacağıyla ilişkilidir.

Nakdi Olarak Ödenen Yemek Ücretlerinde Damga Vergisi

Bu görüş; nakdi olarak ödenen yemek ücretleri için günlük 16,00 TL'nin altında kalan miktarın damga vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.

Avans Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi

Bu görüş; mutemet hesaplarına yatırılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkındadır.

Müdürlüğe Vekalet Eden Teknikerin Zam ve Tazminatları

Bu görüş; müdür olarak vekaleten görevlendirilen personelin zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hakkındadır.

Sağlık İzni Kullanırken Başlangıç ve Bitiş Tarihi Sağlık İzni Süresi İçinde Kalacak Şekilde Rapor Alınması

Sağlık iznini kullanmakta iken raporun başlangıcı ve bitişi sağlık izni süresi içinde kalacak şekilde hastalık raporu alan memur hakkında yapılacak işlem hakkında...

Hangi Durumlarda Radyasyon Kaynakları Çalışan Memura Sağlık İzni Verileceği

Sürekli ve fiili olarak radyasyon kaynakları ile çalışmayan veya dönüşümlü olarak çalışan memura sağlık izni verilip verilmeyeceği hakkında...

Doğum Sonrası Analık İzni ve Yarım Gün İzinden Sonra Süt İzni Hakkı

Memurun doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren yarım gün izin hakkını kullandıktan sonra süt izni hakkının bulunup bulunmadığı hakkında...

Vekalet Edilen Kadronun Mali Haklarından Faydalanma

Şube müdürü kadrosuna vekaleten atanan ve teknisyen, tekniker, programcı, mühendis ve mimar unvanlı kadrolarda bulunan memurlara, vekalet ettikleri kadrolar için zam ve tazminat ile ek ödeme farklarının ödenip ödenemeyeceği hususunda...

Açıktan Vekil Atanan Memurların İzin Hakkı

Vekil ebe ve hemşirelerin 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için öngörülen izin haklarından yararlanıp yararlanamayacakları hakkında...