Mali ve Sosyal Haklar

  • Sıralama

Yemek Yardımına İlişkin Düzenlemenin Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Gireceği ve Belediye Başkanlarının da Yararlanabileceği

Konu: Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hk.

Kumanya Yardımının Nasıl Yapılabileceği

Bu görüş, 25/08/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım...

Veznedar Kadrosunda Görev Yapanlara İlave Mali Sorumluluk Zammı

Bu görüş, veznedar kadrosunda görev yapan personele toplu sözleşme ile bazı hizmet kollarına getirilen ilave mali sorumluluk zammı verilip verilmeyeceği hususuna ilişkindir.

İşçi Statüsünde Geçen Sürelerin Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi

Bu Görüş; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu kapsamında açıktan atanmak suretiyle ilk defa memuriyete başlayan bir personelinin daha önce çalışmış olduğu “belediye şirketi” bünyesinde geçen hizmetlerinin yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendi...

Kendi İsteği ile Emekli Olan Personele Emeklilik Tazminat Verilmesi

Bu görüş; emekli olduktan sonra memuriyete açıktan atanan ve kendi isteği ile tekrar emekli olan personele 375 sayılı KHK’da belirtilen tazminatın ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir.

Belediye Başkanının Mahkumiyet Süresince Başkan Ödeneklerinin Nasıl Ödeneceği

Bu Görüş; hapis cezası ile cezalandırılan belediye başkanına mahkumiyet süresince maaş ödemesi yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa hangi oranlarda yapılacağı hususuna ilişkindir.

Ücretli Çalışan Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan avukat, hukuk müşaviri ve hukuk birimi amirine yapılan vekalet ücret ödemelerinin; Sayıştay tarafından verilen kararlar uyarınca vekalet ücreti matrahı ve maaş gelir vergisi matrahıy...

Vekaleten Atanan Memurların Hangi Şartlarda Vekalet Aylığı Alabilecekleri

Bu Görüş, zabıta memuru kadrosunda görev yapan ve temizlik işleri müdürü olarak tedviren görevlendirilen memurun vekalet aylığı alıp alamayacağıyla ilişkilidir.

Nakdi Olarak Ödenen Yemek Ücretlerinde Damga Vergisi

Bu görüş; nakdi olarak ödenen yemek ücretleri için günlük 16,00 TL'nin altında kalan miktarın damga vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.

Avans Ödemelerinde Damga Vergisi Kesintisi

Bu görüş; mutemet hesaplarına yatırılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkındadır.