Yargı Kararları

  • Sıralama

Sosyal Güvenlik Ödemesinin Değer Kaybına Uğratılarak Yapılması

Bu karar; bir sosyal güvenlik ödemesinin değer kaybına uğratılarak yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İlave Tediye Alacağının Tahsili İçin Açılan Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Adli Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; ilave tediye alacağının tahsili amacıyla açılan davanın Yargıtay daireleri arasında süregelen görüş ayrılığı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kapsamında Ödenmeyen Fazla Çalışma Ücreti Talebi

Bu karar; belirli süreli mevsimlik iş sözleşmesi uyarınca fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu kararlaştırıldığı durumlarda iş sözleşmesi sona erdirilen işçinin buna ilişkin talebinin bakiye ücreti olarak değil de cezai şart olarak nitel...

Yevmiye Usulü Çalışan Davacıya 31 Çeken Aylarda 31 Gün Üzerinden Ücret Ödenmemesi

Bu karar; iş sözleşmesi uyarınca yevmiye usulü çalışan işçiye 31 gün çeken aylarda 31 gün üzerinden ücret ödenmemesi sebebiyle, iş sözleşmesinin fesih nedeninin haklı olup olmadığına ilişkindir.

İşçinin Yaptığı Bazı Sosyal Medya Paylaşımlarının İşçi İle İşveren Arasındaki Güven İlişkisini Bozması

Bu karar; başvurucunun yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarının işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini bozduğu gerekçesiyle başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesinin bazı anayasal hakları ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

İlave Tediye Alacağının Tahsili Amacıyla Açılan Davanın Muvazaa Konusundaki Görüş Ayrılığından Dolayı Reddedilmesi Nedeniyle Adli Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; ilave tediye alacağının tahsili amacıyla açılan davanın muvazaa konusundaki Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılığı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Yurtdışı İş Sözleşmesinde İşçilik Alacağı ve Kıdem Tazminatının Takibi

Bu karar, işçi ile işveren arasında imzalanan yurt dışı iş sözleşmesinin fesih, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel alacaklara ilişkin maddelerinde çalışılan ülke mevzuatının uygulanacağının belirtilmesi durumunda bu alacakların nasıl tak...

Kıdem ve İhbar Tazminatı İle Bir Kısım İşçilik Alacağının Tahsili

Bu karar; aralarında eser sözleşmesi bulunan taraflardan sözleşme konusu işin sözleşmeye uygun yapılıp yapılmadığının tespiti ve işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının tahsiline ilişkindir.

İş Arama İzninin Kullandırılmamasının İhbar Öneline Etkisi

Bu karar; ihbar öneli verilerek iş sözleşmesi feshedilen işçiye iş arama izninin kullandırılmamasının sonuçlarına ilişkindir.

Fazla Çalışma Yapan İşçinin Mesai Ücretine Hak Kazanıp Kazanmadığının İspatı

Bu karar; işçinin sürekli fazla çalışma yaptığı, ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı, sadece yılda 1 hafta yıllık izin kullandığının iddia edilerek işçilik alacaklarını talep etmesine ilişkindir.