Yargı Kararları

  • Sıralama

İşçilere Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi ve Sigorta Primi Tahakkuku Yapılmaması

Bu Karar; hizmet alımlarında yüklenici firmalarca çalıştırılan işçilere yapılan ödemelerde gelir vergisi ve sigorta primi tahakkuku yapılmaması neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesi ile verilmiştir.

Aynı İşyerindeki İşçilerin Gönül İlişkilerinin Sözleşmenin Feshine Etkisi

Bu Karar, evli ve üç çocuk sahibi olan bir işçinin, aynı işyerinde çalı­şan dava dışı evli bir kadın ile gönül ilişkisi yaşadığının sabit olduğu, sözkonusuysa işçinin bu davranışının işin normal yürüyüşünü ve işyerindeki ça­lışma ortamını olumsuz etk...

İşçinin Ayni ve Sosyal Hakları Çerçevesinde Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Bu Karar; eloksal işçi olarak çalışan işçinin ayni ve sosyal haklarının ihlali durumunda kıdem tazminatının nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkindir.

İş Kazasına Uğrayan Sigortalılardan Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin İstenememesi Halleri

Bu Karar; ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru olmaksızın iş kazasına uğrayan sigortalının kusur derecesi esas alınarak sigortalı­ya verilecek geçici iş göremezlik ödeneğinin iadesinin istenip istenemeyeceğine ilişkindir.

İki Ayrı Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Çalışanların İş Sözleşmelerinin Feshi ve Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması

Bu Karar; iki ayrı hizmet alım sözleşmesi kapsamında Devlet Has­tanesi ve Göveçlik Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde çalışanın çalışmalarından Sağlık Bakanlığı sorumlu olsa da iki ayrı iş yerinde geçen çalışmalarının nasıl hesaplanması gerektiğine iliş...

Kırmızı Işıkta Geçerek Trafik Kurallarını İhlal Eden İşçinin İş Sözleşmesinin Feshinin Sonuçları

Bu Karar; akaryakıt taşımacılığı yapan işyerinde tanker şoförü olarak çalışan işçi ile işveren arasındaki sözleşmede işçinin trafik yönetmeliği kurallarına aykırı davranma ve ihlal etmenin işten çıkarma sebebi olarak yer almasının yanında, işçinin ku...

İş Yerinin Çalışma Koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uygun Olmaması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatı

Bu Karar; işyerinin çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olmadığı ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmadığından bahisle iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden davacının kıdem tazminatı hakkı kazanmasına ilişkindir.

İşyerindeki İş Arkadaşını Mesajla Taciz Etmenin İş Sözleşmesinin Feshinde Etkisi

Bu Karar; işyerinde çalışan kadın bir işçiyi mesaj yoluyla taciz eden davacı işçi hakkında cezai anlamda şikayet olmaması eylemin niteliğini değiştirmeyip, kadın işçiye karşı cinsel tacizde bulunduğu ve kıdem tazminatının reddi ile ilişkilidir.

Ücretsiz İzninin Bitiminden Sonra Ücretli Yıllık İzin Talep Eden Çalışanın Talebi Kabul Edilmemesine Rağmen İşe Başlamamasında Tazminat Hakkı

Bu Karar; altı aylık ücretsiz izninin bitiminden sonra davalı işverenden üc­retli yıllık izin talep eden davacının bu talebinin davalı işverence kabul edilmemesine rağmen işe başlamayan davacının iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmakla mahkeme...

Vukubulduğu Tarihten Sonra Başka Bir gelişme Olmaması Halinde İş Kazalarında Zamanaşımı

Bu Karar; dava konusu iş kazasının gerçekleştiği tarihte ortaya çıkan zarar sonrasında değişen ve gelişen durum bulunmaması durumunda, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihinin iş kazasının meydana geldiği tarih kabul edilmesine ilişkindir.