Yargı Kararları

  • Sıralama

Mahalli İdareler Personel Şirketleri Kar Oranının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Maliyetler

Bu Karar; mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hakediş ödemelerinde; toplu iş sözleşmesine göre ödenen tutarlara ilişkin olarak sözleşme giderleri ile genel giderlerin hesaplanması ve şirkete ödenen kar payı hesabı...

Taşeron İşçi İçin Verilen İşe Başlatma Sonucunda ödenen Tazminatın Rücu Edilmemesi

Bu Karar; belediyede taşeron işçi olarak çalışmakta olan işçinin sözleşme feshinin iptal ettirerek aldıkları işe iade kararının uygulanmayarak işe başlatmama tazminatı ödenmesi ve bunun yüklenici firmaya rücu edilmemesi sonucunda kamu zararına sebebi...

Belediyede İş Sözleşmesi Karşılıklı Anlaşma Yolu İle Feshedilmiş İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Bu Karar; belediyede hizmet satın alma yolu ile çalışan işçiye, iş sözleşmesi karşılıklı anlaşma yolu ile feshedilmiş olmasına rağmen kıdem tazminatı ödenmesi nedeniyle oluşan kamu zararına ilişkindir.

İş Sözleşmesini, İş Görme Sözleşmeleri Olan Eser ve Vekalet Sözleşmelerinden Ayıran Kıstas

Bu Karar; iş sözleşmesini diğer iş görme sözleşmeleri olan eser ve vekalet sözleşmelerinden ayırt edici en önemli kıstas bağımlılık ilişkisi olup, her üç sözleşmede iş görme edimini yerine getirenin iş görülen kişiye (işveren-eser sahibi veya temsil...

Alt İşveren İşçisine Kamu Kurumunca Yapılan Kıdem Tazminatı Ödemesinde Rücu

Bu Karar; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında alt işveren tarafından çalıştırılan işçiye kamu kurumunca yapılan kıdem tazminatı ödemesi nedeniyle alt işverene karşı açılan rücu davalarında itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykı...

Yurtiçi Geçici Görevle Görevlendirilen Kadrolu İşçilere, Fazla Çalışma, Tatillerde Çalışma Ücreti ve Yemek Yardımı Ödenmesi

Bu Karar; yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi sebebiyle verilmiştir.

İş Sözleşmesinin Feshinde Yıllık İzinlerin Kullanılıp Kullanılmadığının İspat Külfeti

Bu Karar; işçiye yıllık izinlerin kullandırıldığı ispat yükü işverene ait olup, işveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşde­ğer bir belge ile kanıtlamakla yükümlü olup, hakim uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı...

İşyeri Hekimliği Ücreti

Bu Karar; belediyelerde işyeri hekimi olarak görev yapan personele, işyeri hekimliğinden dolayı ödenmesi gereken ilave ödeneğin olması gerekenden fazla verilmesine istinaden alınmıştır.

İşyeri Hekimliği İlave Ödeneğinin Fazla Ödenmesi

Bu Karar; belediyelerde işyeri hekimi olarak görev yapan personele, işyeri hekimliğinden dolayı ödenmesi gereken ilave ödeneğin olması gerekenden fazla ödendiği gerekçesi ile alınmıştır.

İş Kanunu'nda Fazla Çalışmalar İçin Öngörülen Denkleştirme Usulünün Uygulanması

Bu Karar; İş Kanunu'nda fazla çalışmalar için öngörülen denkleştirme usulünün hafta tatili çalışmaları için öngörülmediği gibi Yeni Borçlar Kanunu döneminde açılan davalar bakımından zamanaşımının değerlendirilmesine ilişkindir.