Yargı Kararları

  • Sıralama

Yeni İş Arama İzni Verilmemesinin İhbar Süresine Etkisi

Bu Karar; işveren tarafından işçinin kıdemine uygun olarak sekiz haftalık ihbar süresine uygun olarak iş sözleşmesinin sona ereceğini bildirmesinden sonra yeni iş arama izni kullandırmamasının tanınan ihbar önelini geçersiz kılıp kılmayacağı ve yeni...

İstifa Halinde Kıdem ve İhbar Tazminatı

Bu karar; istifa dilekçesini hakları ödeneceği söylendiği için imzaladığını iddia eden işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin değerlendirilmesine ilişkindir.

İşyerindeki Aleyhe Şart Değişikliğinin Mobbing Sayılıp Sayılmayacağı

Bu karar; iş şartlarında aleyhe değişikliklerin mobbing sayılıp sayılamayacağına ilişkindir.

İş Arkadaşına Cinsel Taciz Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshi

Bu karar; işyerinde çalışan kadın işçiye cinsel tacizde bulunduğu iddia edildiği iddiası ile işten çıkarılan işçinin alacaklarına ilişkindir.

İşçinin Küfür ve Hakaret Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshetmesinin Sonuçları

Bu Karar, işveren vekilinin işçiye küfür ve hakaret ettiğinden dolayısıyla, haklı nedenle iş sözleşmesini fesheden işçinin haklarına ilişkindir.

Mahalli İdareler Personel Şirketleri Kar Oranının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Maliyetler

Bu Karar; mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hakediş ödemelerinde; toplu iş sözleşmesine göre ödenen tutarlara ilişkin olarak sözleşme giderleri ile genel giderlerin hesaplanması ve şirkete ödenen kar payı hesabı...

Taşeron İşçi İçin Verilen İşe Başlatma Sonucunda ödenen Tazminatın Rücu Edilmemesi

Bu Karar; belediyede taşeron işçi olarak çalışmakta olan işçinin sözleşme feshinin iptal ettirerek aldıkları işe iade kararının uygulanmayarak işe başlatmama tazminatı ödenmesi ve bunun yüklenici firmaya rücu edilmemesi sonucunda kamu zararına sebebi...

İşçinin İşe İade Edilmemesi Nedeniyle İşçiye Ödenen Bedelde Sorumluluk

Bu Karar; işçinin işe iade edilmemesi nedeniyle işçiye ödenen bedelden müteselsilen sorumluluğa ilişkindir.

Taşeron Şirkette Çalışan İşçilerin İşçilik Alacaklarından Sorumluluk

Bu karar; davacı taşeron şirket ve davalı kurumda çalışan işçinin işçilik alacaklarından taşeron şirketle birlikte asıl işverenin sorumlu tutulup tutulamayacağına ilişkindir.

Belediyede İş Sözleşmesi Karşılıklı Anlaşma Yolu İle Feshedilmiş İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Bu Karar; belediyede hizmet satın alma yolu ile çalışan işçiye, iş sözleşmesi karşılıklı anlaşma yolu ile feshedilmiş olmasına rağmen kıdem tazminatı ödenmesi nedeniyle oluşan kamu zararına ilişkindir.