Yargı Kararları

  • Sıralama

Şirket Personelinin Hizmet Sözleşmelerinin Gerekçe Gösterilmeden Feshedilmesi Nedeniyle İhbar Tazminatının Ödenmesi

Bu karar; şirket personelinin hizmet sözleşmelerinin Belediye Encümeni tarafından alınan kararla herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve bildirim öneli verilmeksizin feshedilmesi sonucunda ilgililere ihbar tazminatı ödenmesinin kamu zararı oluşturup...

696 Sayılı KHK ile Geçişi Yapılan İşçilere Yüksek Hakem Kurulunca Onaylı Toplu İş Sözleşmesi’nde Belirlenin Dışında Ödeme Yapılması

Bu karar; şirket kadrosuna geçirilen işçilere ilişkin hakediş ödemelerinde, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanması gereken Toplu İş Sözleşmesi’nde belirlenen haklar dışında ödeme yapılmasının kamu zara...

Belediye Şirketlerinin Personel Alımlarında Şeffaflığın Sağlanmasına İlişkin Başvuru

Bu karar; belediye şirketlerinin personel alımlarının adil ve şeffaf usullerle yapılıp, kariyer portalında yer alan iş ilanları başvuru usulünün kaldırılması talebine ilişkindir.

Sözleşmeli Personele Ödenen Sosyal Denge Tazminatlarından Sosyal Güvenlik Primlerinin Hesaplanmaması

Bu karar; sözleşmeli personele ödenen sosyal denge tazminatlarından sosyal güvenlik primlerinin hesaplanmamasının kamu zararı oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanan Asgari Ücret Desteğinin Yüklenicinin Hakedişlerinden Mahsup Edilmemesi

Bu karar; belli bir süre personel çalıştırılmasına dayalı olarak yapılan doğrudan hizmet alımı işi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan asgari ücret desteğinin yüklenicinin hakedişlerinden mahsup edilmememesinin kamu zararı olup o...

Arabulucuk Anlaşması Üzerine Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Bu karar; önceki yıllarda taşeron işçisi olarak çalışırken istifa eden ve ertesi gün sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeye başlanan işçilere, arabuluculuk anlaşma belgeleri gereğince kıdem tazminatı ödenmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmay...

Sendika Üyesi Olmayan ve Dayanışma Aidatı Ödemeyen İşçinin Haklı Bir Neden Olmaksızın Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesinde İşçinin Hakları

Bu karar; sendika üyesi olmayan ve dayanışma aidatı ödemeyen işçinin ihbar öneli yönünden davalı işverence bir kereye mahsus toplu iş sözleşmesi hükümlerinin esas alınması yıllık izin yönünden de toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkı vermeyeceğine...

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen Personelin Meslek Kodunun İptal Edilmesi

Bu karar; personel hizmeti alımı yoluyla alt işveren şirket personeli olarak görev yapmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçirilen davacının "temizlik görevlisi” olan Sosyal Güvenlik Kurumu kaydının "bilgisayar teknisyeni” olarak değiştirilmesine iliş...

Hizmet Akdi veya İş Sözleşmesi Sebebiyle İşçilerin Açılan Davaların Mahkemece İvedi Görülmesine Karar Verilen Dava ve İşlerden Olup Olmayacağı

Bu karar; hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalardan veya taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işlerden olmayan davaların adli tatil sürelerinde görüşülüp görüşülmeyeceğine...

Personel Alımı Gideri Oranı Aşılarak Geçici İşçi Alımı

Bu Karar; Belediyenin gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarın yüzde otuzunu aştığı ve bu tarihten sonra geçici işçi istihdam edilmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.