Yargı Kararları

  • Sıralama

Sosyal Güvenlik Ödemesinin Değer Kaybına Uğratılarak Yapılması

Bu karar; bir sosyal güvenlik ödemesinin değer kaybına uğratılarak yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İlave Tediye Alacağının Tahsili İçin Açılan Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Adli Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; ilave tediye alacağının tahsili amacıyla açılan davanın Yargıtay daireleri arasında süregelen görüş ayrılığı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

İşçinin Yaptığı Bazı Sosyal Medya Paylaşımlarının İşçi İle İşveren Arasındaki Güven İlişkisini Bozması

Bu karar; başvurucunun yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarının işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini bozduğu gerekçesiyle başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesinin bazı anayasal hakları ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

İlave Tediye Alacağının Tahsili Amacıyla Açılan Davanın Muvazaa Konusundaki Görüş Ayrılığından Dolayı Reddedilmesi Nedeniyle Adli Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası

Bu karar; ilave tediye alacağının tahsili amacıyla açılan davanın muvazaa konusundaki Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılığı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Yurtdışı İş Sözleşmesinde İşçilik Alacağı ve Kıdem Tazminatının Takibi

Bu karar, işçi ile işveren arasında imzalanan yurt dışı iş sözleşmesinin fesih, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel alacaklara ilişkin maddelerinde çalışılan ülke mevzuatının uygulanacağının belirtilmesi durumunda bu alacakların nasıl tak...

Kadroya Alınan İşçi İle İmzalanan Hizmet Alım Sözleşmesi

Bu Karar; davacı işçinin kadroya alınması ile birlikte işverenle imzalanan iş sözleşmesinde asgari ücretin belli bir oranı seviyesinde ücret ödeneceği açıkça öngörülmediğinden; dava konusu ücret, ilave tediye, ikramiye, fazla çalışma, ulusal bayram g...

Evlilik Tarihinin Fesih Tarihinden Çok Sonra Olmasının Kıdem Tazminatına Etkisi

Bu Karar, işçinin evlilik sebebi ile iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep etmesinin, evlilik tarihinin fesih tarihinden çok sonraki bir tarih olması durumunda evlilik sebebiyle fesih halinde kıdem tazminatına hak kazanılabilir kazanamayac...

İşçinin İşverene Açtığı İşe İade Davası ve Ek Tazminat

Bu Karar; davalı işverenin yasal süresi içerisinde davacı işçiye ve vekiline davacının işe başlaması için iadeli taahhütlü gönderdiği mektubun boş olduğu iddia edilmekteyse de; dürüstlük kuralı gereği bu durumun muhataba iletilip, nedeninin araştırıl...

İşçilere Yapılan Sosyal Yardımların Yıllık İzin Ücretlerinin Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği

Bu Karar, Belediyede çalışan kadrolu işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinin kapsamına sosyal yardım olan yemek ve yakacak yardımlarının dahil edilmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Sosyal Yardım Olan Yemek ve Yakacak Yardımlarının Belediyede Çalışan İşçilerin Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Dahil Edilmesi

Bu karar; belediyede çalışan kadrolu işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinin kapsamına, sosyal yardım olan yemek ve yakacak yardımlarının dahil edilmesi nedeniyle kamu zararında bulunulup bulunulmadığına ilişkindir.