Yönetmelikler

  • Sıralama

İş Teftişi Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5434)

Bu Yönetmelik; çalışma mevzuatının uygulanması sırasında, suç veya kabahat olarak belirlenen eylemlere rastlanıldığı zaman yapılacak iş ve işlemler, müfettişlerce yapılacak izleme, denetleme ve teftiş faaliyetlerine ilişkin görev, yetki ve yükümlülük...

Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik, sağlık hizmet sunucularının hizmet sunumu bakımından basamağının belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, Millî Savunma Bakanlığı hariç olmak üzere üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler t...

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmek üzere; uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin verilmesine,...

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işl...

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Korumalı işyeri statüsünün kazanılması, korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli bireylere is...

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik; ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezl...

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanların maluliyet, çalışma gücü kaybı ve erken yaşlanma durumları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocukla...

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 21/7/1953 ta...

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; özel güvenlik görevlisi adayları veya özel güvenlik görevlilerinde aranacak sağlık şartları, aday sağlık raporları ve durum bildirir sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; özel güvenlik...

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemek amacıyla çıkarılmış olup; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İ...