Rekabet Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.02.2006
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; bütçenin hazırlanması, gelirlerin tahsili, giderlerin yapılması ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esasları, kurumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda belirtilen gelir ve giderleri ile Kuruma ait nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, sair kıymetler ve bunların gelirleri, kiraları, satış bedelleri ve bu işlerle görevli olanların yetki ve sorumluluklarını, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartları, belirlemek amacıyla hazırlanmış olup; kurum merkez teşkilatı ile irtibat bürolarının bütçe ve muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar