Açıktan Atanan Uzman Erbaşların Ek Göstergeleri Hk.

  • 02.06.2021 M*** E***
  • ********* ****** Saruhanlı Belediyesi

Soru

Sayın hocam, 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna 9,15,16 ve 18’nci maddeler eklenmiştir. Buna istinaden; MADDE 15-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16’ ıncı maddesi’nin 1’inci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ‘’2/3’ü’’ ibaresi ‘’5/6’sı’’ şeklinde, üçüncü cümlesinde ise ‘’2200’ü’’ ibaresi ‘’3000’i’’ şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, 05.03.2021 tarihli 31414 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 7281 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 5- (Ek:18/2/2021 – 7281/29 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 5 inci maddede 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı kanunla yapılan değişiklik kapsamında emekli oluncaya kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmiş olanlardan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları yazılı başvuru üzerine, Devlet memurluğunun sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları ve ek 4’üncü madde esas alınarak ekli (1) saylı cetvele göre başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge ve ek gösterge uygulanır. Ayrıca 5 inci maddede 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında halen Devlet memuru olarak çalışanların emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edilmelerine devam edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde talepleri halinde aylıkları ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı cetvele göre yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge, ek gösterge ve ek 4 üncü madde hükümleri uygulanır. Bunlardan lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olup ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı cetvele göre yeniden aylıkları belirleneceklerin Uzman Erbaş olarak görev yaptıkları dönemde aldıkları son altı yıllık sicil notu ortalaması esas alınır. Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez. Yukarıda anılan kanunun maddeleri kapsamında aylıkları yeniden belirlenenlerin Devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas alınarak, gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, ilgililerin aylıklarından yirmi dört eşit taksitle kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir.” hükmü gereğince 3269 sayılı kanun kapsamında görev yapmakta iken kendi isteği ile istifa edip 657 Sayılı Kanunun 92. Maddesi gereğince belediyemize açıktan atanan personelimiz bu haktan faydalanmak için Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne dilekçe vermektedirler. Yukarıda belirtilen hüküm ve kanunların 657 sayılı 92. maddesi gereğince açıktan Belediyelere atanan uzman erbaşlara uygulanıp uygulanamayacağı hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz? İyi Çalışmalar.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar