Covid-19 Salgını Kapsamında Memura Refakat İzni Verilmesi Hk.

  • 23.12.2020 *** B***
  • ********* ****** İnegöl Belediyesi

Soru

Belediyemizde çalışan memurlarımızın pandemi sebebiyle hastanede yatan Covid-19 teşhisli yakınlarına refakat etmeleri durumunda, refakat izninin verilip verilmeyeceği hususunda tereddüt oluşmuştur. Şöyle ki; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun “Refakat İznine İlişkin Esaslar” konu başlığı altında düzenlenen 10. maddesinde; “(a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, (b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.” hükümleri yer almaktadır. Anılan mevzuat hükmüne göre, memurun refakat edeceği hastanın sağlık kurulu raporu alması zorunludur. Ancak, ilçemizde hastaneler tarafından bu hastalığa yakalanan hastalara sağlık kurulu raporu düzenlenemediği için ilgili maddenin (b) bendinde zorunlu olan kurul raporu alınamamaktadır, yalnızca başhekim ve doktor onaylı refakat izin belgesi verilmektedir. Covid-19 hastalarına refakat durumunun, başka bir rahatsızlıktan sağlık raporu alanların refakatinden daha zor şartlar içerdiği, hatta refakatçilerin refakat süresince hastane dışına dahi çıkamadıkları herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle, hastane tarafından düzenlenen refakat belgesinin İdaremiz tarafından geçerli kabul edilip edilmeyeceği ve bahse konu mevzuat hükümlerinin refakatçi memur lehine uygulanabilirliği hususlarında görüşlerinizi arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar