Görevde Yükselme İlişkin Muhtelif Konular

  • 07.07.2020 M*** E***
  • ********* ****** Saruhanlı Belediyesi

Soru

02/07/2020 tarih 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” ‘in uygulanması açısından bazı tereddütlere düşülmüştür. Bu kapsamda; 

1) Yönetmeliğin 7. Maddesinin (a) bendinin (2) fıkrasında “Son müracaat tarihi itibariyle, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,” hükmü getirilmiştir. Bu kapsamda mimar olarak görev yapan bir personelin yukarıda belirtilen 2 yıl çalışma süresi aynı kurumda mı olması gerekir yoksa üniversitede mimar olarak çalıştığı sürelerde dikkate alınır mı?  

2) Yönetmeliğin 9. Maddesinin (1.) bendinin Ekonomist kadrosuna atanabilmek başlıklı (b) fıkrası “Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak,” hükmü gereğince İşletme mezunlarının bu kadroya atanamayacağı anlaşılmaktadır. Bu sebeple belediyemizde Ekonomist kadrosunda görev yapan sözleşmeli personel 2020 yılı sonuna kadar çalışmaya devam edecek mi? İşletme mezunlarının 2021 yılı için ekonomist kadrosu dışında başka bir kadroda çalıştırılması mümkün mü? 

3) Yönetmeliğin 7. Maddesi ve 8. Maddesinde belirtilen unvanlara atanabilmek için belli yıllar kadar çalışma şartı getirilmiştir. Yine yönetmeliğin Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar başlıklı 6. Maddesinin b bendi “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,” hükmü getirilmiştir. Bu sebeple yönetmeliğin 7. ve 8. maddesindeki unvanlara atanmada çalışma süre şartını yerine getirse dahi 657 sayılı kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarındaki çalışma sürelerini yerine getirmeyen personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği suretiyle atanması nasıl olacaktır?

4) Yönetmeliğin 7. Maddesinin 2. Bendi “Birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan ve farklı alt görev hizmet süresi belirlenen unvanlarda çalışmış bulunan personelin alt görev hizmet süresinin hesaplanmasında; a) İki yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin tamamı, 

b) Dört yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin yarısı, 

c) Altı yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin üçte biri, 

alınmak suretiyle, toplam en az iki yıllık süre şartı aranır.” hükmünün anlaşılması açısından örnekli bir açıklama yapılması ve bu çalışma sürelerinin hangi kurumlarda olması gerekir. 

5) Askerlik Kanununa göre görev yapan personel ile Zabıta ve İtfaiye Müdürlüklerinde görev yapan personellerin çalışma süreleri, Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen unvanlara atanabilmek için istenilen çalışma sürelerinde dikkate alınır mı? 

6) Askerlik Kanununa göre görev yapan personelin çalışma süreleri 657 sayılı kanunun 68 inci maddesinde değerlendirilir mi?

7) Belediyemiz norm kadrolarındaki müdür kadroları 1 ve 2 derecelidir ve Görevde yükselme ve unvan değişikli sınavının son müracaat tarihi olan 17 Temmuz 2020 tarihine kadar Belediye Meclisinden 3 ve 4 olarak değiştirilmesi mümkün görülmemektedir. 657 sayılı kanunun 68. Maddesinin B bendinin b fıkrasında “1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl”, c fıkrasında “3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl” hizmetinin bulunması şartı getirilmiştir. Diğer şartları yerine getirip 657 sayılı kanunun 68 maddesindeki “1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl” şartını yerine getiremeyen Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına 1 dereceli kadro ile müracaat edip daha sonra sınav tarihinden önce ilk mecliste 3 veya 4 olarak değiştirilmesi mümkün mü veya başka nasıl bir yol izlenmelidir. 

İyi Çalışmalar. 

Cevap

1. Bu iki yıllık sürenin, aynı kurumda olması gerekmez. Ancak, ilgilinin sınava başvurabilmesi için Yönetmeliğin “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere “c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak,” şartı aranmaktadır.

Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.

2. Bu düzenleme, Sözleşmeli açısından referans maddesi olarak alınabilecektir. Ancak, sözleşmesi bulunanlar açısından bir sorun olmayacağını düşünmekteyiz.

3. Bu sorunuz, daha önce yayınlanan değerlendirme yazımızda da üzerinde durulan bir husustur. Bu hüküm, teknik bir hata olarak karşımızda durmaktadır. Kanaatimizce, bu hükmün uygulanması halinde Yönetmeliğin diğer birçok hükmü kadük kalacaktır. Bu nedenle, özel şartlarda belirtilen şartların dikkate alınarak işlem yapılması uygun olacaktır.

4. Bu sorunuz kapsamlı bir soru. Örnekli açıklamayı sonraya bırakmak kaydıyla, alt görevlerde bekleme sürelerinin aynı kurumda olması gerekmez. 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda geçmiş olması yeterlidir.

5. Alt görevlerde bekleme süreleri hariç, memuriyet süresi olarak istenen süreler memuriyet kapsamında değerlendirilebilecek sürelerin tamamıdır. Bu nedenle, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde belirtilen sürelerin tamamı memuriyet süresinden sayılır. Dolayısıyla, askerlikte, zabıta ve itfaiye memurluklarında geçen sürelerin tamamı memuriyet süresi, eş değer kadrolar açısından da bekleme sürelerinden sayılır.

6. Değerlendirilir.

7. Görevde yükselme açısından esas olan, başvuru tarihi itibariyle geçerli olan durumdur. Bu, hizmet süresi, kadroların derecesi gibi hususları da kapsar. Kısacası, şartlar başvuru tarihi itibariyle geçerli olan duruma göre belirlenecek ve dikkate alınacaktır.

 

 

 

 

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar