Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği Hk.

Soru

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 11 Mart 2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren MAHALLİ İDARELER DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ için sözkonusu yönetmelik ile ilgili ne yapmamız gerekmektedir? Konu ile ilgili gerekli bilginin verilmesi hususunda; Bilgi ve gereğini arz ederim.

Cevap

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin geçici 1 inci maddesinde; “Kamu idareleri, disiplin kurullarını ve disiplin amirleri hakkındaki yönetmeliklerini, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hâle getirir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulların yeniden oluşturulması ve disiplin amirlerinin yönetmeliklerle yeniden belirlenmesine kadar, mevcut kurullar ve disiplin amirlerinin görev ve yetkileri devam eder.” Hükmü mevcuttur.

Buna karşılık aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahallî idare birliklerinde görevli memurların disiplin amirleri; İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilir.” hükmü getirilmiştir.

Dolayısıyla, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, mahalli idareler açısından Disiplin Amirleri için Yönetmelik hazırlama görevini İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına vermiştir. 

Mülga Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in aksine gerek anılan Yönetmelik ve gerekse 11 Mart 2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nde mahalli idarelerin ayrıca yönetmelik düzenleyeceğine dair bir hüküm mevcut değildir. Kaldı ki, yayınlanan Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve ekleri taslak yönetmelik değildir. Böyle olduğuna dair de bir düzenleme mevcut değildir. 

Özetle; Mülga Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’in “Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine dair esaslar” başlıklı 16 ncı maddesinde yer alan “Disiplin amirleri, bu maddede belirtilen esaslara uyulmak ve Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılmak suretiyle, kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlayarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir.” hükmün aksine yeni yönetmeliklerde, mahalli idarelere verilen bir görev veya sorumluluk mevcut değildir.

Kısaca; şimdiye kadar yürürlükte olan belediye disiplin amirleri yönetmelikleri, Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlüğe girme tarihi olan 11 Mart 2022 tarihi itibariyle otomatikman yürürlükten kalkmış olup, mahalli idareler dolayısıyla da belediyelerin ayrıca Disiplin Amirleri Yönetmeliği düzenlemesine gerek yoktur.

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar