Memurun Çifte Vatandaşlığı Hk.

  • 18.10.2016 E*** Y***
  • ********* ****** Bayrampaşa Belediyesi

Soru

Başkanlığımızda görev yapan memur personelimiz başka bir ülkeye başvurarak çifte vatandaşlık talebinde bulunacağını beyan etmiştir. Çifte vatandaşlık sahibi olması memuriyeti açısından bir sakınca oluşturur mu?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde, “Türk Vatandaşı olmak,” Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlar arasında sayılmış olup; 98. maddesinin (b) bendinde de, “Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi” memurluğun sona erdiren durumlar arasında sayılmıştır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 44. maddesinde yer alan; “Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.” hükmü ile Türk Vatandaşlarına çoklu vatandaşlık hakkı getirilmiştir.

Buna göre, Türk vatandaşı iken başka bir ülkenin de vatandaşlığını da alarak çifte vatandaş olan bir kişinin, Türk Vatandaşı olmak vasfı devam edeceğinden, memurluk vasfı da devam edecektir.

Ancak bazı özel görevler için kendi özel kanunlarında 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde bu hususta sınırlama bulunması söz konusu olabilir. (Belediye memurları için bu hususta bir sınırlama bulunmamaktadır.)

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar