Uzman Erbaşlarla İlgili Düzenleme Hk.

  • 04.06.2021 N*** B***
  • ********* ****** Kaş Belediyesi

Soru

1-Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uzman Çavuş unvanında görev yaparken 05.04.2013 tarihinde sözleşmemi fesh ederek 04.03.2019 tarihinde Kaş Belediyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesine istinaden açıktan atama ile genel idari hizmetleri sınıfı 5 Dereceli memur kadrosuna atanan Devlet memuru; 2-Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uzman Çavuş unvanında görev yaparken 31.12.2010 tarihinde sözleşmemi fesh ederek 15.09.2011 tarihinde Kaş Belediyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesine istinaden açıktan atama ile genel idari hizmetleri sınıfı 3 Dereceli muhasebeci kadrosuna atanan Devlet memuru; 3-Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uzman Çavuş unvanında görev yaparken 25.12.2013 tarihinde sözleşmemi fesh ederek 27.04.2014 tarihinde Kaş Belediyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesine istinaden açıktan atama ile genel idari hizmetleri sınıfı 3 Dereceli zabıta müdürlüğü kadrosuna atanan Devlet memuru; 4-Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uzman Çavuş unvanında görev yaparken 04.08.2012 tarihinde sözleşmemi fesh ederek15.11.2014 tarihinde Kaş Belediyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesine istinaden açıktan atama ile genel idari hizmetleri sınıfı 1 Dereceli V.H.K.İ kadrosuna atanan Devlet memuru; 5-Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uzman Çavuş unvanında görev yaparken 04.08.2012 tarihinde sözleşmemi fesh ederek 15.11.2014 tarihinde Kaş Belediyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesine istinaden açıktan atama ile genel idari hizmetleri sınıfı 3 Dereceli V.H.K.İ kadrosuna atanan Devlet memuru; 6-Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uzman Çavuş unvanında görev yaparken 31.12.2015 tarihinde sözleşmemi fesh ederek 22.01.2016 tarihinde Kaş Belediyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesine istinaden açıktan atama ile genel idari hizmetleri sınıfı 3 Dereceli Zabıta Memuru kadrosuna atanan Devlet memuru; 05.03.2021 tarihli 31414 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 18.02.2021 tarihinde kabul edilen 7281 kanun numaralı “ Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici Madde 5-(Ek:18/2/2021-7281/29md) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 5 inci maddede 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında emekli oluncaya kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmiş olanlardan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların ayıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları yazılı başvuru üzerine, Devlet memurluğunun sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları ve ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge ve ek gösterge uygulanır. Ayrıca 5 inci madde de 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında halen Devlet memuru olarak çalışanların emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edilmelerine devam edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde talepleri halinde aylıkları ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge, ek gösterge ve ek 4 üncü madde hükümleri uygulanır. Bunlardan lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olup ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre yeniden aylıkları belirleneceklerin uzman erbaş olarak görev yaptıkları dönemde aldıkları son altı yıllık sicil notu ortalaması esas alınır. Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez. Yukarıdaki fıkralar kapsamında aylıkları yeniden belirlenenlerin Devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas alınarak, gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, ilgililerin aylıklarından yirmi dört eşit taksitle kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir. İleride doğacak haklarım saklı kalmak kaydıyla özlük haklarımın 7281 sayılı kanun ile 3269 sayılı kanuna eklenen 5. Geçici madde gereği, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun ek 4 üncü maddesi esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden belirlenerek, bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge, ek gösterge ve ek 4 üncü madde hükümleri uygulanmasını talep etmektedirler. Yukarıda bahse konu taleplerin kurumumuzca değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda tereddüt oluştuğundan; bu konuda tarafımıza bilgi verilmesini arz eder İyi çalışmalar dilerim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar