Zabıta Memurunun Görevde Yükselme Sınavına Girebileceği Kadrolar

  • 07.07.2020 H*** K***
  • ********* ****** Sivrihisar Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; Belediyemizde 10 yıl hizmeti bulunan zabıta memuru, lisans mezunu görevde yükselme sınavına girme hakkı varmıdır ? Hangi görev için girebilir.

Cevap

Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Yönetmelik'in “Zabıta ve itfaiye personeli” başlıklı 20 inci maddesinin 1/d bendinde; “zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında görev yapanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolar ile daha alt düzeydeki diğer kadrolara alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Buna göre, Zabıta memurları Yönetmeliğin 5 inci maddesinin d/2 alt bendindekilerin girebileceği tüm kadrolar için sınava girebilirler.

 

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar