Zabıta Memurunun Şef Kadrosunda Görevde Yükselmeye Girmesi

  • 07.07.2020 N*** ***
  • ********* ****** Beyşehir Belediyesi

Soru

Hocam Belediyemizde Zabıta Memuru olarak çalışmakta olan Lisans mezunu personelimizin Şef kadrosunda görevde yükselme sınavına girmesinde bir sakınca var mıdır.

Cevap

Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Yönetmelik'in 7 nci maddesinin 1/e bendine göre; şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

Şartları aranır.

Aynı Yönetmeliğin “Zabıta ve itfaiye personeli” başlıklı 20 inci maddesinin 1/d bendinde; “zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında görev yapanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolar ile daha alt düzeydeki diğer kadrolara alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler.” Düzenlemesi bulunmaktadır.

İlgili Zabıta memuru kadrosunda 4 yıl çalışmış ise, şeflik için görevde yükselme sınavına başvurabilir.

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar