Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamına Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi12.05.2023
  • KurumMilli Savunma Bakanlığı

Bu yönetmelik, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan, nitelik belgesi olumlu olup talepte bulunanların kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, sözleşmeli erbaş veya er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanların; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan diğer idareler ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında, İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseselerinde, İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahallî idare birliklerinde, 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi olarak istihdamlarına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu


Yorumlar