Yönetmelikler

  • Sıralama

Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Ticaret Bakanlığınca satın alınan tabanca ve mermilerin silah taşıma yetkisini haiz personele görevlerinde kullanılmak üzere, bedeli mukabilinde zati demirbaş tabanca olarak satılması, bu tabancaların personelin görevi bırakması, devle...

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; avukatlara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara ilk defa memur olarak atanacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, il özel idareleri,...

Adalet Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Bilişim Personeli Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 63/A maddesine...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşlarının bu Yönetmelik kapsamındaki kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak yerleştirme ile atama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; kamu kurum ve kuruluşl...

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve kapanması ile eczanelerin özellikleri ve eczacılık hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla yür...

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin...

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sendika üyeliğinin kazanılması, sona ermesi ve üyelik aidatının tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele, tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmu...

Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve özel kanunlar uyarınca 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun...