Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.10.2002
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde bulunan arşiv malzemesi ile ileride arşiv malzemesi haline gelecek arşivlik malzemenin tespit edilmesini, herhangi bir sebepten dolayı, bunların kayba uğramamasını, gerekli şartlar altında korunmalarının teminini ve milli menfaatlere uygun olarak devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmelerini, muhafazasına lüzum görülmeyen malzemenin ayıklama ve imhasına dair usül ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar