DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Bu Genelge, "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesine ilişkindir.

1 Seçmen Olan Mahallede Muhtar ve İhtiyar Heyeti Seçimleri

Bu Karar, seçmen kütükleri kesinleştikten sonra mahallede seçilme yeterliliğine sahip dokuz (9) seçmenden az kişi bulunduğu takdirde mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinin yapılamayacağına ve bu mahallede sandık kurulu oluşturulama...

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

Bu Tarife; icra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda yürürlüğe konmuştur.

2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tarife; Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan duru...

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM – 2018/10)

Bu Tebliğ, su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olup; sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kanunen Yasak Olan Konular

Bu Karar, seçimin ve seçim propagandasının başlangıç tarihlerinden itibaren propagandaya ilişkin kanunen yasak olan konular hakkındadır.

Hibe Kamyonetin Satışı Hk.

Belediyemize 1994-1999 yılları arasında hibe edilen 1991 model hibe kamyonetin satışı için Valilik Makamından izin almak gerekli midir? Teşekkür Ederim.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 466)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararı; İzmir ili, Menderes ilçesi, Cumaovası mahallesindeki bazı parsellere yönelik olarak hazırlanan planlara karşı yapılan itirazların sonucunu belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; esnaf ve sanatkârlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; müdürlüklerin kurulmasına ve...

Basın Kartı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, basın kartı verilecek kişileri ve basın kartlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.