DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

İdari Para Cezasının Uygulanmaması

Bu Karar; ruhsatsız olarak faaliyette bulunan işyerlerinin faaliyetten men’ine karar verilmesine rağmen idari para cezalarının uygulanmaması sonucu kamu kaynağında artışa engel olmak suretiyle kamu zararı miktarının tazminine karar verilmesi ile iliş...

Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması amacıyla sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin altyapı ve üst...

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ve gerekli diğer tıbbi durumlarda diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, denetlenmelerine, ünite ve merkezde görev...

Hibe Aracın Satışı

Sayın Hocam, belediyemize 5 yıl önce şartsız olarak hibe edilen Mercedes binek araç ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı sık sık arıza vermektedir Söz konusu aracı ihale ile yolu ile satabilir miyiz? (Araç 2003 model olup motoru tamamen bitmiştir ta...

İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği

Bu Tebliğ, içme - kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate alınarak koruma alanları ve koruma esaslarının belirlenmesine yönelik planlar ile diğer iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; içme - kullanma...

İstifa Suretiyle Boşalan Aday Listesinin Doldurulması

Bu Karar, siyasi partilerin belediye meclisi aday listeleri ile ilgili olarak; istifa suretiyle boşalan listeye, alt sırada yer alan adayın yazılabilmesi, istifa ile boşalan daha üst sıralarda ki boş bir sıraya ilk listede daha alt sıralarda yer alıp...

Seçmen Sayısının Dokuz (9) Olduğunun Tespit Edildiği, Adı Geçen Köyde Muhtarlık Seçiminin Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Karar, seçmen sayısının dokuz (9) olduğu tespit edilen köyde muhtarlık seçiminin yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, tarımsal arazilerin toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Cezalar (01.01.2019 – 31.12.2019)

Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Cezalar (01.01.2019 – 31.12.2019)

Belediye Para Cezaları ( 01.01.2019 – 31.12.2019)

Belediye Para Cezaları ( 01.01.2019 – 31.12.2019)