Mevzuat

  • Sıralama

Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun

2/3/1927 tarih ve 984 sayılı bu Kanun; ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin satıldığı dükkanlara mahsus çalışma usul ve şartlarının belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun

10/4/1926 tarih ve 805 sayılı bu Kanun; iktisadi müesseselerde mecburi Türkçe kullanılması hakkında usul ve şartları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Büyük ve Orta Elçilerin Reisicumhur Hazretleri Tarafından Sureti Kabulleri ve Sair Teşrifat Usulleri Hakkındaki Talimatname

Bu Yönetmelik; büyük ve orta elçilerin reisicumhur hazretleri tarafından sureti kabulleri ve sair teşrifat usulleri hakkındaki talimatları açıklamak amacıyla yayımlanmıştır.

Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun

26/12/1925 tarih ve 697 sayılı bu Kanun; günün yirmi dört saate taksimine dair esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Limanlar Kanunu

14/4/1341 tarih ve 618 sayılı bu Kanun; Limanların idare ve temizlenme ve derinlenme, genişlenme, taranmasına, şamandıraların konma ve iyi halde tutulmasına ve bu hususlara müteferri bütün liman işlerinin yapılması ile ilgili temel hükümlerin belirle...

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun

24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazammın ahkamı hilafınavuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve yangın yerlerinde bila ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hedmolunur. Hedmiyatta...