Mevzuat

  • Sıralama

Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname

Evlenecek çiftlerin muayenesine ilişkin hususları düzenlemektedir.

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

10/6/1930 tarih ve 1705 sayılı bu Kanun; ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işle...

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

8/4/1929 taih ve 1416 sayılı bu Kanun ile; umumi ve mülhak bütçe ile idare olunan Devlet devairi ve inhisar idarelerinin, vilayetlerin, şehremanetleri ile belediyelerin, ticaret odalarının ve mukavelenameleri mucibince talebe göndermeğe mecbur olan ş...

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

1/11/1928 tarih ve 1353 sayılı bu Kanun; Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun

Aşağıda yazılı mevaddın Resmi Gazete ile neşri mecburidir: A- Kanunlar,devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler,inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar,kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif...

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

23/7/1995 tarih ve 4123 sayılı bu Kanun; tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tah-ribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardı...

Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun

Usulüne tevfikan tahakkuk ettirilerek tediye olunan veya tediye emrine raptedilip de Hazinece vacibüttediye halini iktisap etmiş bulunan bir masrafın kanunen istirdadı veya verilmemesi muktazi olduğunu ihbar edenlere ihbarlarının sübutu halinde istir...