Sayıştay

  • Sıralama

İşçilere Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi ve Sigorta Primi Tahakkuku Yapılmaması

Bu Karar; hizmet alımlarında yüklenici firmalarca çalıştırılan işçilere yapılan ödemelerde gelir vergisi ve sigorta primi tahakkuku yapılmaması neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesi ile verilmiştir.

Birim Fiyat Sözleşme İle İhale Edilen Personel Hizmeti Alımı İşlerinde Belli GünlerdeFiilen Çalışmayan Personele Yol ve Yemek Ücreti Ödenmesi

Bu Karar; belediye tarafından birim fiyat sözleşme ile ihale edilen personel hizmeti alımı işlerinde ulusal bayram, genel tatil, idari tatil ve izin günlerinde fiilen çalışmayan personele yol ve yemek ücreti ödenmesi sebebiyle verilmiştir.

İşçilere “Koku Yardımı” ve “Teşvik Zammı” Ödemesi

Bu Karar, toplu iş sözleşmesinde haklarında “koku yardımı” ve “teşvik zammı” ödenmesi öngörülmeyen kişilere söz konusu ödemelerin yapılması üzerine verilmiştir.

İşyeri Hekimine Fazla İlave Ödenek Ödenmesi

Bu Karar, belediyede işyeri hekimi olarak görev yapmakta olan şahsa işyeri hekimliğinden dolayı ödenmesi gereken ilave ödeneğin olması gerekenden fazla ödenmesi nedeniyle verilmiştir.

Kanuna Aykırı Kıdem Tazminatı ve İlave Tediye

Bu Karar, kanuna aykırı kıdem tazminatı ödenmesi ve ayrıca ilave tediyenin yanlış hesaplanması nedeniyle verilmiştir.

Hatalı Fazla Çalışma Ücreti

Bu Karar, işçilere hatalı fazla çalışma ücreti ödenmesi nedeniyle verilmiştir.

Sözleşmeli Personellere Ödenen Sosyal Denge Tazminatlarından Sosyal Güvenlik Primlerinin Kesilip Kesilmeyeceği

Sözleşmeli personele yapılan Sosyal Denge Tazminatı ödemelerinin, sosyal güvenlik primi matrahına dahil edilerek, sosyal güvenlik primlerinin kesilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılması gerektiği hakkında…

Brüt Belirlenen Sosyal Denge Tazminatının Vergisinin Hesaplanması

Memur ve sözleşmeli personele yapılan sosyal denge tazminatı ödemelerinin sözleşmeye göre brüt olarak dikkate alınması gerekirken net olarak dikkate alınması hakkında…

İlave Tediyeden Prim Kesintisi

Bu Karar, ilave tediye ödemelerinden prim kesilmemesi üzerine verilmiştir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Primi

Bu Karar, İdari Şartname ve sözleşmede iş kazaları ve meslek hastalıkları prim ödemelerinin prim oranının %3 belirlendiği, teklif birim fiyatların ve fiyat farkı ödemelerinin bu oran üzerinden hesaplandığı görülmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’na...