Sayıştay

  • Sıralama

İşçilere Yapılan Sosyal Yardımların Yıllık İzin Ücretlerinin Hesabına Dahil Edilip Edilemeyeceği

Bu Karar, Belediyede çalışan kadrolu işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinin kapsamına sosyal yardım olan yemek ve yakacak yardımlarının dahil edilmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmayacağına ilişkindir.

Sosyal Yardım Olan Yemek ve Yakacak Yardımlarının Belediyede Çalışan İşçilerin Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Dahil Edilmesi

Bu karar; belediyede çalışan kadrolu işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinin kapsamına, sosyal yardım olan yemek ve yakacak yardımlarının dahil edilmesi nedeniyle kamu zararında bulunulup bulunulmadığına ilişkindir.

Mahalli İdareler Personel Şirketleri Kar Oranının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Maliyetler

Bu Karar; mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hakediş ödemelerinde; toplu iş sözleşmesine göre ödenen tutarlara ilişkin olarak sözleşme giderleri ile genel giderlerin hesaplanması ve şirkete ödenen kar payı hesabı...

Taşeron İşçi İçin Verilen İşe Başlatma Sonucunda ödenen Tazminatın Rücu Edilmemesi

Bu Karar; belediyede taşeron işçi olarak çalışmakta olan işçinin sözleşme feshinin iptal ettirerek aldıkları işe iade kararının uygulanmayarak işe başlatmama tazminatı ödenmesi ve bunun yüklenici firmaya rücu edilmemesi sonucunda kamu zararına sebebi...

Belediyede İş Sözleşmesi Karşılıklı Anlaşma Yolu İle Feshedilmiş İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Bu Karar; belediyede hizmet satın alma yolu ile çalışan işçiye, iş sözleşmesi karşılıklı anlaşma yolu ile feshedilmiş olmasına rağmen kıdem tazminatı ödenmesi nedeniyle oluşan kamu zararına ilişkindir.

Yurtiçi Geçici Görevle Görevlendirilen Kadrolu İşçilere, Fazla Çalışma, Tatillerde Çalışma Ücreti ve Yemek Yardımı Ödenmesi

Bu Karar; yurtiçi geçici görevle görevlendirilen kadrolu işçilere, görevli oldukları tarihler arasında fazla çalışma, tatillerde çalışma ücretlerinin ve yemek yardımlarının fazla ödenmesi sebebiyle verilmiştir.

İşyeri Hekimliği Ücreti

Bu Karar; belediyelerde işyeri hekimi olarak görev yapan personele, işyeri hekimliğinden dolayı ödenmesi gereken ilave ödeneğin olması gerekenden fazla verilmesine istinaden alınmıştır.

İşyeri Hekimliği İlave Ödeneğinin Fazla Ödenmesi

Bu Karar; belediyelerde işyeri hekimi olarak görev yapan personele, işyeri hekimliğinden dolayı ödenmesi gereken ilave ödeneğin olması gerekenden fazla ödendiği gerekçesi ile alınmıştır.

İşçilere Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi ve Sigorta Primi Tahakkuku Yapılmaması

Bu Karar; hizmet alımlarında yüklenici firmalarca çalıştırılan işçilere yapılan ödemelerde gelir vergisi ve sigorta primi tahakkuku yapılmaması neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesi ile verilmiştir.

Birim Fiyat Sözleşme İle İhale Edilen Personel Hizmeti Alımı İşlerinde Belli GünlerdeFiilen Çalışmayan Personele Yol ve Yemek Ücreti Ödenmesi

Bu Karar; belediye tarafından birim fiyat sözleşme ile ihale edilen personel hizmeti alımı işlerinde ulusal bayram, genel tatil, idari tatil ve izin günlerinde fiilen çalışmayan personele yol ve yemek ücreti ödenmesi sebebiyle verilmiştir.