Sayıştay

  • Sıralama

Şirket Personelinin Hizmet Sözleşmelerinin Gerekçe Gösterilmeden Feshedilmesi Nedeniyle İhbar Tazminatının Ödenmesi

Bu karar; şirket personelinin hizmet sözleşmelerinin Belediye Encümeni tarafından alınan kararla herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve bildirim öneli verilmeksizin feshedilmesi sonucunda ilgililere ihbar tazminatı ödenmesinin kamu zararı oluşturup...

696 Sayılı KHK ile Geçişi Yapılan İşçilere Yüksek Hakem Kurulunca Onaylı Toplu İş Sözleşmesi’nde Belirlenin Dışında Ödeme Yapılması

Bu karar; şirket kadrosuna geçirilen işçilere ilişkin hakediş ödemelerinde, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanması gereken Toplu İş Sözleşmesi’nde belirlenen haklar dışında ödeme yapılmasının kamu zara...

Belediye Şirketlerinin Personel Alımlarında Şeffaflığın Sağlanmasına İlişkin Başvuru

Bu karar; belediye şirketlerinin personel alımlarının adil ve şeffaf usullerle yapılıp, kariyer portalında yer alan iş ilanları başvuru usulünün kaldırılması talebine ilişkindir.

Sözleşmeli Personele Ödenen Sosyal Denge Tazminatlarından Sosyal Güvenlik Primlerinin Hesaplanmaması

Bu karar; sözleşmeli personele ödenen sosyal denge tazminatlarından sosyal güvenlik primlerinin hesaplanmamasının kamu zararı oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanan Asgari Ücret Desteğinin Yüklenicinin Hakedişlerinden Mahsup Edilmemesi

Bu karar; belli bir süre personel çalıştırılmasına dayalı olarak yapılan doğrudan hizmet alımı işi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan asgari ücret desteğinin yüklenicinin hakedişlerinden mahsup edilmememesinin kamu zararı olup o...

Arabulucuk Anlaşması Üzerine Kıdem Tazminatı Ödenmesi

Bu karar; önceki yıllarda taşeron işçisi olarak çalışırken istifa eden ve ertesi gün sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeye başlanan işçilere, arabuluculuk anlaşma belgeleri gereğince kıdem tazminatı ödenmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmay...

Personel Alımı Gideri Oranı Aşılarak Geçici İşçi Alımı

Bu Karar; Belediyenin gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarın yüzde otuzunu aştığı ve bu tarihten sonra geçici işçi istihdam edilmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

Belediye Tarafından İşletilen Tesiste Çalışan İşçilere Yemek Verilmesi

Bu karar; belediyenin işçi statüsündeki personelinin, belediye tarafından işletilmeye başlatılan aile çay bahçesinde görevlendirirken öğle ve akşam yemeğinin belediye bütçesinden karşılanmasına ilişkindir.

SGK İdari Para Cezası

Bu karar; sigortalı olan üç çalışana ait sigortalı işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemesinden dolayı uygulanan idari para cezasının Belediye bütçesinden ödenmesine ilişkindir.

İşçilere Yapılan Ödemelerde SGK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması

Bu Karar; işçilere ödenen izin, aile ve yemek yardımlarından SGK,gelir vergisi ve damga vergisi kesintisinin yapılıp yapılmadığına ilişkindir.