Yargıtay

  • Sıralama

İş Sözleşmesini, İş Görme Sözleşmeleri Olan Eser ve Vekalet Sözleşmelerinden Ayıran Kıstas

Bu Karar; iş sözleşmesini diğer iş görme sözleşmeleri olan eser ve vekalet sözleşmelerinden ayırt edici en önemli kıstas bağımlılık ilişkisi olup, her üç sözleşmede iş görme edimini yerine getirenin iş görülen kişiye (işveren-eser sahibi veya temsil...

İş Sözleşmesinin Feshinde Yıllık İzinlerin Kullanılıp Kullanılmadığının İspat Külfeti

Bu Karar; işçiye yıllık izinlerin kullandırıldığı ispat yükü işverene ait olup, işveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşde­ğer bir belge ile kanıtlamakla yükümlü olup, hakim uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı...

İş Kanunu'nda Fazla Çalışmalar İçin Öngörülen Denkleştirme Usulünün Uygulanması

Bu Karar; İş Kanunu'nda fazla çalışmalar için öngörülen denkleştirme usulünün hafta tatili çalışmaları için öngörülmediği gibi Yeni Borçlar Kanunu döneminde açılan davalar bakımından zamanaşımının değerlendirilmesine ilişkindir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacaklarının Hangi Alacak (Belirli, Belirsiz) Davasına Konu Edileceği

Bu Karar; iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi üzerine alacakların ödenmediği iddiası ile fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması suretiyle kıdem ve ihbar tazminatı talebi ile açılan belirsiz alacak davasının yanında belirli alacaklar için de...

Hamilelik Nedeniyle İşverenin Eşit Davranma Borcuna Aykırı Davranması

Bu Karar; işverenin eşit davranma borcuna aykırı davranıp davranmadığı ve bunun sonuçlarına ilişkindir.

Alt İşveren Taşıyıcı Servis Aracının Kazasında Sorumluluklar

Bu Karar; işçilerini alt işveren olarak taşıyan servis aracının, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale ile davalı A. İnşaat Ltd. Şti’ye yaptırdığı inşaata çarpması sonucu servis aracının içinde bulunan bir işçinin ölümünden kaynaklanan zararda...

İşçiyi Gizlice Elektronik Ortamdan İzleme Sonucu İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

Bu Karar; işverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamdan izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkün olup; bunu gizlice yapan işverenin elde edilen bilgilerin haklı bir fesih sebebi ola­rak ileri sürülmesi mümkün olup olmadığın...

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Zararın Tazmini davasında Zamanaşımı

Bu Karar; sigortalının geçirdiği iş kazasından sürekli iş göremezliğe uğraması nedeniyle, maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

İki Ayrı Alt İşveren Bünyesinde Çalışan İşçinin İşçilik Alacaklarında Sorumluluk

Bu Karar; iki dönem halinde çalışmalarda birbirinden farklı alt işveren nezdinde hizmet veren işçinin hizmet birleştirilmesinin alt işveren­ler arasındaki ilişkiye göre değerlendirilmesinin nasıl yapılacağına ilişkindir.

Aynı İşyerindeki İşçilerin Gönül İlişkilerinin Sözleşmenin Feshine Etkisi

Bu Karar, evli ve üç çocuk sahibi olan bir işçinin, aynı işyerinde çalı­şan dava dışı evli bir kadın ile gönül ilişkisi yaşadığının sabit olduğu, sözkonusuysa işçinin bu davranışının işin normal yürüyüşünü ve işyerindeki ça­lışma ortamını olumsuz etk...