Yargıtay

  • Sıralama

Sendika Üyesi Olmayan ve Dayanışma Aidatı Ödemeyen İşçinin Haklı Bir Neden Olmaksızın Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesinde İşçinin Hakları

Bu karar; sendika üyesi olmayan ve dayanışma aidatı ödemeyen işçinin ihbar öneli yönünden davalı işverence bir kereye mahsus toplu iş sözleşmesi hükümlerinin esas alınması yıllık izin yönünden de toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkı vermeyeceğine...

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen Personelin Meslek Kodunun İptal Edilmesi

Bu karar; personel hizmeti alımı yoluyla alt işveren şirket personeli olarak görev yapmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçirilen davacının "temizlik görevlisi” olan Sosyal Güvenlik Kurumu kaydının "bilgisayar teknisyeni” olarak değiştirilmesine iliş...

Hizmet Akdi veya İş Sözleşmesi Sebebiyle İşçilerin Açılan Davaların Mahkemece İvedi Görülmesine Karar Verilen Dava ve İşlerden Olup Olmayacağı

Bu karar; hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalardan veya taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işlerden olmayan davaların adli tatil sürelerinde görüşülüp görüşülmeyeceğine...

İş Kazası Nedeniyle Sürekli İş Göremezliğe Uğrayan Sigortalının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi

Bu karar; kalp krizi sonucu gerçekleşen iş kazalarında kaçınılmazlığın söz konusu olmayacağı dikkate alınarak işveren kusuru ile bünyesel faktör arasındaki dağılımın ne miktarda olduğuna ilişkindir.

Alt İşverenler Bünyesinde Çalışırken Sendika Üyesi Olan İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklarının Ödenmemesi

Bu karar; alt işverenler bünyesinde çalışırken sendika üyesi olan işçinin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklarının ödenmemesine dayalı işçilik alacaklarına ilişkindir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Sona Erdirilmesi

Bu karar; taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde işçiyle belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığı ancak bu sözleşme hükümlerine uyulmayarak işten çıkarılaran işçinin diğer haklarının tazmin edilmesine ilişkindir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretini Alamayan İşçinin Haklı Fesih Hakkı

Özet: İşçinin açık onayı olmadığı sürece ulusal bayram veya genel tatil gününde çalışmamanın diğer herhangi bir günde çalışmamak suretiyle telafisi mümkün olmadığından dava konusu ulusal bayram ve genel tatil alacağı hesaplanarak işçinin iş sözleşmes...

İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat

Bu karar; zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının veya vefatı halinde yakınlarının maddi zararının hesabında gerçek ücretin esas alınmasına ilişkindir.

Hizmet Tespiti Davalarının Her Türlü Delil ile İspat Edilmesi

Bu karar; hizmet tespiti davalarının her türlü delille ispatlanabilmesine karşın, işverenin kamu kuruluşu olması durumunda aynı serbestlikten bahsedilemeyip yazılı delillerin esas alınmasına ilişkindir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kapsamında Ödenmeyen Fazla Çalışma Ücreti Talebi

Bu karar; belirli süreli mevsimlik iş sözleşmesi uyarınca fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu kararlaştırıldığı durumlarda iş sözleşmesi sona erdirilen işçinin buna ilişkin talebinin bakiye ücreti olarak değil de cezai şart olarak nitel...