Yargıtay

  • Sıralama

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kapsamında Ödenmeyen Fazla Çalışma Ücreti Talebi

Bu karar; belirli süreli mevsimlik iş sözleşmesi uyarınca fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu kararlaştırıldığı durumlarda iş sözleşmesi sona erdirilen işçinin buna ilişkin talebinin bakiye ücreti olarak değil de cezai şart olarak nitel...

Yevmiye Usulü Çalışan Davacıya 31 Çeken Aylarda 31 Gün Üzerinden Ücret Ödenmemesi

Bu karar; iş sözleşmesi uyarınca yevmiye usulü çalışan işçiye 31 gün çeken aylarda 31 gün üzerinden ücret ödenmemesi sebebiyle, iş sözleşmesinin fesih nedeninin haklı olup olmadığına ilişkindir.

Yurtdışı İş Sözleşmesinde İşçilik Alacağı ve Kıdem Tazminatının Takibi

Bu karar, işçi ile işveren arasında imzalanan yurt dışı iş sözleşmesinin fesih, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel alacaklara ilişkin maddelerinde çalışılan ülke mevzuatının uygulanacağının belirtilmesi durumunda bu alacakların nasıl tak...

Kıdem ve İhbar Tazminatı İle Bir Kısım İşçilik Alacağının Tahsili

Bu karar; aralarında eser sözleşmesi bulunan taraflardan sözleşme konusu işin sözleşmeye uygun yapılıp yapılmadığının tespiti ve işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacağının tahsiline ilişkindir.

İş Arama İzninin Kullandırılmamasının İhbar Öneline Etkisi

Bu karar; ihbar öneli verilerek iş sözleşmesi feshedilen işçiye iş arama izninin kullandırılmamasının sonuçlarına ilişkindir.

Fazla Çalışma Yapan İşçinin Mesai Ücretine Hak Kazanıp Kazanmadığının İspatı

Bu karar; işçinin sürekli fazla çalışma yaptığı, ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı, sadece yılda 1 hafta yıllık izin kullandığının iddia edilerek işçilik alacaklarını talep etmesine ilişkindir.

Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Fazla Çalışma Ücret Talebi

Bu karar; kayıt dışı açığa sebebiyet verdiği gerekçesiyle, sözleşmesi feshedilen işçinin fazla mesailerinin karşılığının ücret ya da izin olarak ödenmediği iddiasına ilişkindir.

Kadroya Alınan İşçi İle İmzalanan Hizmet Alım Sözleşmesi

Bu Karar; davacı işçinin kadroya alınması ile birlikte işverenle imzalanan iş sözleşmesinde asgari ücretin belli bir oranı seviyesinde ücret ödeneceği açıkça öngörülmediğinden; dava konusu ücret, ilave tediye, ikramiye, fazla çalışma, ulusal bayram g...

Evlilik Tarihinin Fesih Tarihinden Çok Sonra Olmasının Kıdem Tazminatına Etkisi

Bu Karar, işçinin evlilik sebebi ile iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep etmesinin, evlilik tarihinin fesih tarihinden çok sonraki bir tarih olması durumunda evlilik sebebiyle fesih halinde kıdem tazminatına hak kazanılabilir kazanamayac...

İşçinin İşverene Açtığı İşe İade Davası ve Ek Tazminat

Bu Karar; davalı işverenin yasal süresi içerisinde davacı işçiye ve vekiline davacının işe başlaması için iadeli taahhütlü gönderdiği mektubun boş olduğu iddia edilmekteyse de; dürüstlük kuralı gereği bu durumun muhataba iletilip, nedeninin araştırıl...