Yargıtay

  • Sıralama

Yeni İş Arama İzni Verilmemesinin İhbar Süresine Etkisi

Bu Karar; işveren tarafından işçinin kıdemine uygun olarak sekiz haftalık ihbar süresine uygun olarak iş sözleşmesinin sona ereceğini bildirmesinden sonra yeni iş arama izni kullandırmamasının tanınan ihbar önelini geçersiz kılıp kılmayacağı ve yeni...

İstifa Halinde Kıdem ve İhbar Tazminatı

Bu karar; istifa dilekçesini hakları ödeneceği söylendiği için imzaladığını iddia eden işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin değerlendirilmesine ilişkindir.

İşyerindeki Aleyhe Şart Değişikliğinin Mobbing Sayılıp Sayılmayacağı

Bu karar; iş şartlarında aleyhe değişikliklerin mobbing sayılıp sayılamayacağına ilişkindir.

İş Arkadaşına Cinsel Taciz Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshi

Bu karar; işyerinde çalışan kadın işçiye cinsel tacizde bulunduğu iddia edildiği iddiası ile işten çıkarılan işçinin alacaklarına ilişkindir.

İşçinin Küfür ve Hakaret Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshetmesinin Sonuçları

Bu Karar, işveren vekilinin işçiye küfür ve hakaret ettiğinden dolayısıyla, haklı nedenle iş sözleşmesini fesheden işçinin haklarına ilişkindir.

İşçinin İşe İade Edilmemesi Nedeniyle İşçiye Ödenen Bedelde Sorumluluk

Bu Karar; işçinin işe iade edilmemesi nedeniyle işçiye ödenen bedelden müteselsilen sorumluluğa ilişkindir.

Taşeron Şirkette Çalışan İşçilerin İşçilik Alacaklarından Sorumluluk

Bu karar; davacı taşeron şirket ve davalı kurumda çalışan işçinin işçilik alacaklarından taşeron şirketle birlikte asıl işverenin sorumlu tutulup tutulamayacağına ilişkindir.

İş Kazalarında Kazanın Sorumluluğunun Tespiti ve İş Güvenliği Önlemlerinin Araştırılması

Bu Karar; belediyeye ait kamyonla moloz temizliği işi ile görevlendirilen sigortalının, %40 oranında sürekli işgöremezliği ile sonuçlanan iş kazası nedeniyle, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden ne gibi bir tedbir alması ve eğitim vermesi g...

Tüzel Kişi İşverenlerin Primlerin Ödenmesinde Sorumlulukları

Bu Karar; anonim şirkette primlerin ödenmesinde müteselsilen sorumlu üst yönetici ve yetkiliden söz edebilmek için primlerin tahakkuk ve ödenmesinde yetkili üst düzey yönetici olması, yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı gibi unvan taşıması veya...

Sosyal Medya Hesabından Müşterilere Hakaret Eden İşçinin Sözleşmesinin Feshi

Bu Karar, sosyal medya hesabından müşterilere hakaret teşkil edecek nitelikte paylaşımlar yapan işçinin eylemleri doğruluk ve bağlılığa uymadığından işverence iş sözleşmesinin feshi ve sonrasında kıdem ve ihbar tazminatı hususlarına ilişkindir.