Yargıtay

  • Sıralama

Yurtdışı İş Sözleşmesinde İşçilik Alacağı ve Kıdem Tazminatının Takibi

Bu karar, işçi ile işveren arasında imzalanan yurt dışı iş sözleşmesinin fesih, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili ve genel alacaklara ilişkin maddelerinde çalışılan ülke mevzuatının uygulanacağının belirtilmesi durumunda bu alacakların nasıl tak...

Kadroya Alınan İşçi İle İmzalanan Hizmet Alım Sözleşmesi

Bu Karar; davacı işçinin kadroya alınması ile birlikte işverenle imzalanan iş sözleşmesinde asgari ücretin belli bir oranı seviyesinde ücret ödeneceği açıkça öngörülmediğinden; dava konusu ücret, ilave tediye, ikramiye, fazla çalışma, ulusal bayram g...

Evlilik Tarihinin Fesih Tarihinden Çok Sonra Olmasının Kıdem Tazminatına Etkisi

Bu Karar, işçinin evlilik sebebi ile iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep etmesinin, evlilik tarihinin fesih tarihinden çok sonraki bir tarih olması durumunda evlilik sebebiyle fesih halinde kıdem tazminatına hak kazanılabilir kazanamayac...

İşçinin İşverene Açtığı İşe İade Davası ve Ek Tazminat

Bu Karar; davalı işverenin yasal süresi içerisinde davacı işçiye ve vekiline davacının işe başlaması için iadeli taahhütlü gönderdiği mektubun boş olduğu iddia edilmekteyse de; dürüstlük kuralı gereği bu durumun muhataba iletilip, nedeninin araştırıl...

Yeni İş Arama İzni Verilmemesinin İhbar Süresine Etkisi

Bu Karar; işveren tarafından işçinin kıdemine uygun olarak sekiz haftalık ihbar süresine uygun olarak iş sözleşmesinin sona ereceğini bildirmesinden sonra yeni iş arama izni kullandırmamasının tanınan ihbar önelini geçersiz kılıp kılmayacağı ve yeni...

Eşit Davranma Borcuna Aykırı Davranmada İspat Yükünün İşçiye Ait Olduğu

Bu karar; işverenin eşit davranma borcuna aykırı davrandığının ispat yükü işçide olmakla birlikte ücret alacaklarının muvazaaya dayalı olarak eksik ödenmesinin dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep vb. sebeplere dayalı old...

İstifa Halinde Kıdem ve İhbar Tazminatı

Bu karar; istifa dilekçesini hakları ödeneceği söylendiği için imzaladığını iddia eden işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin değerlendirilmesine ilişkindir.

İşyerindeki Aleyhe Şart Değişikliğinin Mobbing Sayılıp Sayılmayacağı

Bu karar; iş şartlarında aleyhe değişikliklerin mobbing sayılıp sayılamayacağına ilişkindir.

Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uyarınca İlave Tediye Alacağı ile İkramiye Alacaklarının Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Edilip Edilemeyeceği

Bu Karar; toplu iş sözleşmesi hükümleri uyarınca ödenmesi gereken ilave tediye alacağı ile ikramiye alacaklarının sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi suretiyle yaşlılık aylığına yansıtılması gerektiğinin tespiti istemlerine ilişkindir.

Servis Aracı Bozulması Sebebiyle İşçinin Servis Noktası Dışında Geçirdiği Kazanın İş Kazası Olup Olmadığı

Bu Karar, işveren servis aracının bozulması ile birlikte araçtan inen işçinin diğer servis aracını beklemeyerek servis noktasından ayrılarak evine yayan gitmesi sonucu kaza geçirmesi ve ölmesi ile sonuçlanan olayın iş kazası olup olmadığına ilişkind...