Vekaleten Atanmada Vekalet Aylığı ile Zam ve Tazminat Farkları

  • 15.10.2019 H*** K***
  • ********* ****** Sivrihisar Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne, Vekaleten yapmış olduğumuz atamada atanan personel asilde olması gereken şartları taşıdığından, mali yönden müdür vekilinin alması gereken ek ödeme ve tazminatlardan yararlandırılmıştır. Fakat; (Personel 15 yıl uzman çavuş, 3 yıldır da belediyede çalışmakta) Belediyede geçen sürenin 2 yılı ''bilgisayar işletmeni'' 1 yıl ''şef'' kadrosunda çalışmıştır. Belediye de geçen hizmet yılı ve çalıştığı kadrolar itibariyle, mali hakları almasına engel bir durum var mıdır? Teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Kanunun 86. maddesine göre, vekaleten atanan bir memura vekalet aylığı ile kendi kadrosu ile vekalet ettiği kadronun yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farklarının ödenebilmesi için; 657 sayılı Kanunun 175. maddesi ile 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve Diğer Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesi ve 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin beşinci fıkrası gereğince vekil memurun asilde aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Müdür kadrosunun şartları Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin (a) bendinde şu şekilde belirlenmiştir:

-657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak (1-2 dereceli Müdür kadroları için en az 10 yıl, 3-4 dereceli müdürlükler için en az 8 yıl hizmeti bulunmak),

-Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak (18.04.1999 tarihinden önce iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir),

-Yönetmeliğe ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

-Son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak, (bu şart teknik müdürlükler için aranmaz.)

şartlarının bulunması gerekir.

Buna göre, söz konusu memur, en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu ve yukarıda sayılan kadroların birinde en az 2 yıl çalışmışsa, vekalet aylığı ile kendi kadrosu ile vekalet ettiği kadronun yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme farklarını alır.

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar