Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.06.2021
  • KurumSosyal Güvenlik Kurumu

Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumunun, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin ve işlemlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak, sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve bilançonun çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanması ile mali raporların hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkarılmış olup; Sosyal Güvenlik Kurumunun muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar